Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιντικής λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής» με κωδικό ΟΠΣ 5002477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Πρόκειται για μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄ /21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «One Stop Sho» με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, αποτελεί μια δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης κ.α.

ΣΤΟΧΟΙ

Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Η παρακολούθηση της λειτουργίας τους γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, το Κέντρο θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κτλ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

ΑΡΧΕΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  • Εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη ή και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή.
  • Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων.
  • Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.
  • Δημιουργία δικτύων μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο (Ελευθερίου Βενιζέλου 34) και είναι στελεχωμένο από τις :

  • Μαρία Τσεκμεζόγλου (Κοινωνική Λειτουργό)
  • Ιορδάνα Τουτζιάρη (Ψυχολόγο)
  • Βασιλική Φουδούλη (Ψυχολόγο)
 
  • Τηλ. Επικοινωνίας : 2323 3 50246
  • Ημέρες και ώρες λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή 07.00 π.μ. – 15.00 μ.μ