Κάθε Τετάρτη ο Δήμαρχος θα δέχεται δημότες της ΔΕ Κερκίνης στην Ροδόπολη (πρώην Δημαρχείο) Για ραντεβού καλέστε στο 2327350133

Κάθε Τετάρτη ο Δήμαρχος θα δέχεται δημότες της ΔΕ Κερκίνης στην Ροδόπολη (πρώην Δημαρχείο).

Για ραντεβού καλέστε στο 2327350133

Ανακοίνωση Εκτέλεσης Βολής Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και από ώρα 09:00 ως 16:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΗΣ

Το 10 Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και από ώρα 09:00 ως 16:00 θα εκτελεστεί αντιαεροπορική βολή κατά επίγειου στόχου, στην περιοχή βολής Μελενικιτσίου. Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία:
 • α. Υψ. Αδράχτι
 • β. Υψ. Λόφος
 • γ. Υψ. Αετοφωλιά
 • δ. Υψ. Πύργος
 • ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας
 • στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου
 • ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων τροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα που τυχόν θα βρεθούν, να μη μετακινηθούν και να ειδοποιείται άμεσα η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προθεσμία Καταγραφής των  αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

Από  τον Δήμο Σιντικής, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία Καταγραφής των  αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207), ξεκινά στις 15/02/2024. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αρ.πρωτ. 9480/05-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου), ισχύουν τα ακόλουθα:

«Καταγραφή των αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207).»

Αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 ν. 4849/2021 (Α΄ 207) για το υπαίθριο εμπόριο και σχετικά με την καταγραφή σε αυτό των υφιστάμενων αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου), καθώς και των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σας γνωρίζουμε  τα ακόλουθα :

Α. Αντικείμενο καταγραφής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021 στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr, καταγράφονται οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαίθριου  εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, ήτοι  πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022, ως εξής :

αα) Κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αβ) Κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

αγ) Κάτοχοι αδειών χειροτέχνη-καλλιτέχνη οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο, δηλαδή το άρθρο 45 του ν. 4497/ 2017 (Α΄ 171).

Β. Μέθοδος καταγραφής των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως : Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα   είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Η καταχώριση στο Σύστημα των αδειών από τους αδειούχους, θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου και σε καθορισμένα χρονικά στάδια, ως περιγράφεται στην ενότητα Γ του παρόντος.

Γ. Καταχώριση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, καθώς και χειρο τεχνών-καλλιτεχνών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

 

Γ.1. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο και το πλανόδιο εμπόριο, θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Γ.2. Αδειούχοι χειροτέχνες – καλλιτέχνες.

Οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα,  ομοίως, από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά μόνο τις άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα    με το άρθρο  45 του ν. 4497/2017.

Γ.3. Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, θα καταχωρίσουν  τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/03/2024  έως τις 15/06/2024.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η  καταχώριση στο Σύστημα, αδειών από τους κατόχους τους.

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σιντικής από 09-01-2024 έως 08-01-2025

 

Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σιντικής από 09-01-2024 έως 08-01-2025

Ο Δήμαρχος Σιντικής ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 09-01-2024 μέχρι 08-01-2025

 1. τον κ. Μελαδίνη Αθανάσιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης και Προγραμματισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής .

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  με τα παρακάτω γραφεία:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,

β. Γραφείο διοικητικής βοήθειας

Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

δ. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης, Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου, Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

ε. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού, Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

β. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης, Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών,  Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών, Αρμοδιότητες Εσόδων και Περιουσίας, Αρμοδιότητες Ταμείου

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.Π.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ :

α. Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας, Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης, Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης

 1. τον κ. Κοκμένογλου Ελευθέριο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων –Υποδομών και Ενέργειας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνικών Έργων

β. Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, Αρμοδιότητες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, Αρμοδιότητες σε θέματα διαχείρισης και συντήρηση οχημάτων

γ. Αρμοδιότητες  Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

δ. Την εποπτεία όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού του δήμου και της τεχνικής υπηρεσίας και την διαχείριση του γραφείου κίνησης και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων

Επίσης την εποπτεία του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

 1. τον κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου (εκτός αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας)

Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, Αρμοδιότητες διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Αρμοδιότητες διαχείρισης Δασών και Δασικών οικοσυστημάτων

Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας, Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

 1. τον κ. Τσαβλίδη Βασίλειο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συγκεκριμένα του γραφείου Πολιτικής Προστασίας και τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

Καθώς και υπεύθυνος για την διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς του τμήματος.

 1. την κα. Ζήκα Διονυσία, ως άμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων της για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  με τα παρακάτω γραφεία:

Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αρμοδιότητες Σχεδιασμού /Συντονισμού /Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου, Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών, Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Καθώς και των αρμοδιοτήτων του πρώην ΝΠΔΔ ΑΠΟΔΡΑΣΙ που υπάγονται πλέον στον Δήμο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

 1. τον κ.Παντούσα Ηλία, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προαγωγής της Υγείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριμένα :

-Γραφείο προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι ¨

– Αρμοδιότητες σε θέματα προστασίας και προαγωγής δημόσιας υγείας του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

Αρμοδιότητες επίσης των τμημάτων του πρώην ΝΠΔΔ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ  ( ΚΑΠΗ , ΠΑΙΔΙΚΩΝ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  κτλ ) που υπάγονται πλέον στον Δήμο καθώς την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σιντικής.

 1. τον κ. Πάππο Φώτιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Ανάπτυξης Αγροτικής Παραγωγής.

Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής, Αρμοδιότητες στον τομέα της φυτικής παραγωγής, Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής παραγωγής, Αρμοδιότητες στο τομέα της Αλιείας, Αρμοδιότητες στον τομέα Αγροτικής Οδοποιίας– Αποστραγγιστικών Τάφρων, Αρμοδιότητες στον τομέα Βοσκοτόπων, Αρμοδιότητες στον τομέα Άρδευσης

 1. τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητες των αντικειμένων του για ολόκληρο τον Δήμο Σιντικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :

– Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας (εκτός προστασίας της Υγείας)

Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή, Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Αρμοδιότητες σε θέματα τεχνικών εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)

Β.) Αναθέτουμε σε όλους τους ορισθέντες Αντιδημάρχους με την παρούσα απόφαση, την υπογραφή των εγγράφων, αποφάσεων, των πάσης φύσεως δημοσίων συμβάσεων επί όλων των αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα συνεργάζεται με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του Δήμου. Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπούν το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων τους υποθέσεις και να δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Γ.) Αναθέτουμε στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μελαδίνη Αθανάσιο το δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων στην ΔΕ Σιδηροκάστρου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  κ.Παπαδόπουλος Γεώργιος

Δ). Αναθέτουμε στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ποιότητα Ζωής κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, το δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων της ΔΕ Κερκίνης.   Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας κ. Πάππος Φώτιος.

Ε.) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων, οι αρμοδιότητες τους θα ασκούνται ως εξής:

α) για τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Ζήκα Διονυσία.

β) για τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοκμένογλου Ελευθέριος.

γ) για τον Αντιδήμαρχο κ. Πάππο Φώτιο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσαβλίδης Βασίλειος.

δ) για τον Αντιδήμαρχο κ. Παντούσα Ηλία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

ε) για την Αντιδήμαρχο κα. Ζήκα Διονυσια όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές της θα ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

στ) για τον Αντιδήμαρχο κ. Κοκμένογλου Ελευθέριο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.

ζ) για τον Αντιδήμαρχο κ. Τσαβλίδη Βασίλειο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Μελαδίνης Αθανάσιος.

η) για τον Αντιδήμαρχο κ.  Μελαδίνη Αθανάσιο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , κ. Τσαβλίδης Βασίλειος.

Δείτε εδώ την αναρτημένη απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.

Για Ογκώδη Αντικείμενα Καλέστε στον Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών 2323350215 Δήμου Σιντικής

Δήμος Σιντικής

Για ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κλπ.)

που απαιτούν ειδική αποκομιδή, καλέστε τον Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών

2323350215

του Δήμου Σιντικής, ώστε να έρθει το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Σιντικής στο χώρο σας για να τα παραλάβει.  Αναλαμβάνει την αποκομιδή τους ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

Δεν πετάμε ΤΙΠΟΤΑ σε χωματερές… Καθαρίζουμε τον τόπο μας!!!  

Εκτέλεση βολών στο Πεδίο Βολής «Κ. ΑΜΠΕΛΑΣ» από το Τάγμα Εθνοφυλακής Σιδηροκάστρου Κυριακή  04 Φεβρουαρίου 2024 από ώρα 09:00 έως 14:00

Το Τάγμα Εθνοφυλακής Σιδηροκάστρου ανακοινώνει ότι την Κυριακή  04 Φεβρουαρίου 2024 από ώρα 09:00 έως 14:00 θα εκτελεστεί βολή  στο Πεδίο Βολής «Κ. Αμπέλας».

Κατόπιν τούτου, γνωστοποιείται πως

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

η προσέγγιση προσωπικού, οχημάτων και ποιμνίων στην παραπάνω περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρες για λόγους αφαλείας.

δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταστροφή πυρομαχικών στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου για τον μήνα Φεβρουάριο 2024

Από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνεται ότι για τον μήνα Φεβρουάριο του 2024 και κάθε Τρίτη και Τετάρτη και συγκεκριμένα από ώρα 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιείται καταστροφή πυρομαχικών στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελινικιτσίου.

Επικίνδυνη περιοχή θεωρείται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας

στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελινικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις παραπάνω ώρες για αποφυγή ατυχημάτων.

Πυρομαχικά που τυχόν θα βρεθούν, να μην μετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή.

Για να δείτε το δελτίο τύπου πατήστε: εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζωντανά η 4η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 23/01/2024 ώρα 20:30

Συνεδριάζει Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής σε τακτική συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Όσοι επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, μπορείτε να το κάνετε πατώντας: εδώ

Σύνδεση

Ζωντανά η 3η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 12/01/2024 ώρα 18:00

Συνεδριάζει Παρασκευή  12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σιντικής σε έκτακτη και ειδική συνεδρίαση.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Όσοι επιθυμείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά, μπορείτε να το κάνετε πατώντας: εδώ

Σύνδεση