Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών σε αγροτικές και λοιπές περιοχές

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικής αίτησης ομάδας κυνηγών και έγκρισης της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες προβλέπεται η λήψη ειδικών διαχειριστικών μέτρων ελέγχου του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (Α.Π.Χ.) σε αγριόχοιρους, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του νοσήματος σε περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 «παραρτήματα», της ίδιας απόφασης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους περιορισμούς που καθορίζονται σε αυτή, το Σάββατο 11-11-2023 και ώρα από 7:00 έως 15:00, στην περιοχή Αετοβούνι, εντός ΚΑΖ Νέου Πετριτσίου, Δήμου Σιντικής, της Π.Ε. Σερρών, θα πραγματοποιηθεί από ομάδα κυνηγών μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης, κατά παρέκκλιση θήρας αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 259 του Ν.Δ86/1969 και τις ανωτέρω σχετικές με το θέμα Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Παρακαλούμε για την συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, για την: α) με κάθε μέσο ευρεία γνωστοποίηση της επιχείρησης της ομάδας κυνηγών για την ελεγχόμενη θήρα των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών και β) λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων εκάστου, επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η προσβασιμότητα σ’ αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ο

Γραμματέας Πολ. Προστασίας

Καραντζούλης Αριστείδης