Κατάρτιση οριστικών πινάκων πωλητών που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά

Στο Σιδηρόκαστρο σήμερα στις 07-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η πενταμελής επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και με το αριθ. 203/2022 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Σιντικής, μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσίντσιου.

Παρακάτω σας παραθέτουμε αυτούσια το πρακτικό της συνεδρίασης με την απόφαση, τους οριστικούς πίνακες και το παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2