Επίδομα ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους – Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό βοήθημα προσφέρει ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος ύψους 2.400 ευρώ είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Το ειδικό επίδομα 200 ευρώ το μήνα το χορηγεί ο Οργανισμός σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση. Οι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ είναι περίπου 500.000. Δηλαδή φαίνονται εγγεγραμμένοι στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Από αυτούς όμως δεν έχουν όλοι το δικαίωμα της λήξης του συγκεκριμένου επιδόματος.

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Για να το αποκτήσουν πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων αφορά σε ηλικίες από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του. Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

-Ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

 Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω: α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ. β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής. δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει. ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
  3. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
  4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
  5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ. Διάρκεια και ποσό Επιδότησης Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες. Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Νέα τροποποίηση της απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας»

Σε τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 428/15.01.2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του» προχώρησε το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Δράμας. Η τροποποίηση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει στις 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 16η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη.

Ο δασικός χάρτης είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο ανάρτησης του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimante.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), στον οποίο γίνεται και η υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων.».

Για να δείτε την τροποποίηση πατήστε: εδώ

Δήμος Σιντικής: Στους τέσσερις καλύτερους Δήμους της Ελλάδας για την εξυπηρέτηση από την Υπηρεσία Πολεοδομίας!

Υπηρεσία – πρότυπο αποτελεί η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Σιντικής, η οποία συγκαταλέγεται στις τέσσερις καλύτερες υπηρεσίες της χώρας, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Τα εύσημα βασίζονται σε στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που υπάρχουν από τα τέλη Μαΐου, οπότε το σύστημα «e-Άδειες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου αναβαθμίστηκε!

Για το διάστημα αυτό, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σιντικής συγκαταλέγεται στις πιο γρήγορες, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη στην ταχύτατη λειτουργία του Δήμου και ειδικότερα στον κ.Σάββα Κοσμίδη, που παρότι εργάζεται μόνος του στην Υπηρεσία, εφάρμοσε το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών, που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή του Φώτη Δομουχτσίδη με γνώμονα τον δημότη και την όσο το δυνατόν καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή του. Ο κ.Κοσμίδης κατάφερε με θέληση και αγάπη για αυτό που κάνει, αλλά και σεβασμό απέναντι στον δημότη να πετύχει τους στόχους! Στόχος του Δημάρχου είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του Δήμου!

Με αφορμή τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης, ο Δήμαρχος Σιντικής κ.Φώτης Δομουχτσίδης τόνισε τα εξής:

«Μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώθω, που με βάση τα στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου, συγκαταλέγουν την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σιντικής στις τέσσερις καλύτερες της Ελλάδας!

Θέλω να συγχαρώ τον κ.Σάββα Κοσμίδη, που σεβόμενος τις προτροπές της Δημοτικής Αρχής, με ζήλο και αυταπάρνηση εργάζεται για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα, διότι για εμάς αυτό που προέχει είναι η τάχιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών!  Τα καλύτερα έρχονται! Προχωράμε!», κατέληξε ο κ.Δομουχτσίδης.