ΕΜΥ: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και για τον Δήμο Σιντικής

Από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής ανακοινώνεται ότι είναι σε ισχύ από 10/10/2021 το έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης καιρικών συνθηκών. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούνται όλοι οι Δημότες για το χρονικό διάστημα 14-15/10/2021 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους ως πεζοί είτε κινούμενοι με ΙΧ ή αγροτικά οχήματα.

Επισημαίνεται, ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η διέλευση από ποτάμια, χείμαρρους και Ιρλανδικές διαβάσεις και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασία για την περιουσιακή και προσωπική σας ασφάλεια. Επιπλέον, προετοιμαζόμαστε καθαρίζοντας αυλάκια, φρεάτια και καθετί που μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση νερών και πλημμύρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε είτε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Ευστάθιο Ζαπρίδη (6980893668), είτε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Αριστείδη Καραντζούλη στο (6937179087).

ΟΑΕΔ: Οι δικαιούχοι για το επίδομα 2.400 ευρώ – Τα δικαιολογητικά και η αίτηση

Ειδικό βοήθημα ύψους 200 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος ύψους 2.400 ευρώ είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ. Το ειδικό επίδομα 200 ευρώ το μήνα το χορηγεί ο Οργανισμός σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση.

Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Για να το αποκτήσουν πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων αφορά σε ηλικίες από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών. Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

 • το επίδομα ανεργίας,
 • ασθενείας,
 • μητρότητας, καθώς και το
 • επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) .

Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποσβεστικής προθεσίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ

3) Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Αίτηση του δικαιούχου προς την Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προ-προηγούμενου της άσκησης φορολογικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου , η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω: α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ. β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής. δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει. ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία. στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ. Διάρκεια και ποσό Επιδότησης Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες. Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Πώς κάνετε αίτηση για το επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας. ηλεκτρονικά, μέσω του e-services.
 • Για την μετάβασή σας στο e-services μέσω των ΚΕΠ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ, όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τον Δήμο Σιντικής επισκέπτονται μεταπτυχιακοί φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέπτονται τον Δήμο Σιντικής. Πρόκειται για φοιτητές του ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Ο Δήμαρχος Σιντικής κ.Φώτης Δομουχτσίδης, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ν.Πετριτσίου κ.Αντώνης Ζλατίντσης και ο Πρόεδρος Ν.Πετριτσίου κ.Ιωάννης Παπαπέτρου υποδέχτηκαν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Αμφιθέατρο του Ν.Πετριτσίου «Μελίνα Μερκούρη». Στον χαιρετισμό του ο κ.Δομουχτσίδης καλωσόρισε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ευχαρίστησε που επέλεξαν να επισκεφτούν τον Δήμο Σιντικής, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για όλες τις ομορφιές που διαθέτει ο Δήμος. Μάλιστα, τους ζήτησε να γίνουν πρεσβευτές του Δήμου στις περιοχές τους και τους κάλεσε να τον επισκεφτούν και πάλι, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά όλα τα τουριστικά του αξιοθέατα.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ κ.Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη για την υποδοχή και υποσχέθηκε ότι αυτή είναι η αρχή μιας σειράς επισκέψεων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επισκέπτονται τους Δήμους Σιντικής και Ηράκλειας στο πλαίσιο διημερίδας που διοργανώνουν στις δύο αυτές περιοχές για την λίμνη Κερκίνη, με στόχο η λίμνη να αποτελέσει «case study» για τους ίδιους, με πολλαπλά οφέλη, όπως, μεταξύ άλλων, τη γνωσιακή και βιωματική επαφή τους με τα προβλήματα που απειλούν τα ζώα μέσα στο οικοσύστημα στο οποίο αυτά ζουν, αλλά και την εμπειρία-βίωση της σχέσης του ανθρώπου με τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον και των ηθικών κανόνων που θα πρέπει να τη διέπουν. Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Foundation Sciacca και τη στήριξη της Αντιπεριφέρειας Σερρών, του Δήμου Σιντικής και του Δήμου Ηράκλειας. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, το βράδυ της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο Ν.Πετρίτσι η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας L’ ultima gara” σε σκηνοθεσία του Raoul Bova.

Επιστροφή στην Κανονικότητα για τους εμβολιασμένους με χορό και διασκέδαση μετά από 19 μήνες Covid-19

Μια νέα καθημερινότητα που θα θυμίζει την προ πανδημίας εποχή αλλά μόνο για τους εμβολιασμένους ξημέρωσε σήμερα Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Από σήμερα και για 15 ημέρες οι εμβολιασμένοι αλλά και όσοι νόσησαν έχοντας συμπληρώσει 6 μήνες από τη νόσησή τους, όχι μόνο θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα αλλά και να διασκεδάζουν, να χορεύουν χωρίς να έχουν επί της ουσίας κανέναν περιορισμό.

Αντίθετα, οι ανεμβολίαστοι θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους για να κάνουν rapid test τόσο για να μεταβούν στην εργασία τους όσο και για να ταξιδέψουν. Σήμερα δημοσιεύτηκε και το ΦΕΚ με όλα τα νέα μέτρα, το οποίο είναι πάνω από 150 σελίδες. Το ΦΕΚ κρύβει και μια μικρή έκπληξη.

Τα νέα μέτρα για τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους

   

Από σήμερα επίσης θα υπάρχουν κόκκινες, πορτοκαλί και πράσινες περιοχές, αλλά μόνο για να παρατηρούνται τα επιδημιολογικά στοιχεία, αφού τα μίνι lockdown όπως τα αποκαλούμε και περιελάμβαναν απαγόρευση κυκλοφορίας 01:00-06:00 και απαγόρευση μουσικής αποτελούν παρελθόν.

Τι θα ισχύει στην εστίαση

 

Στην εστίαση για τους πλήρως εμβολιασμένους δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Το προσωπικό θα τηρεί όλα τα μέτρα όπως η χρήση μάσκας και η ατομική προστασία. Στους χώρους διασκέδασης υπάρχει πλήρης ελευθερία για τους εμβολιασμένους, που σημαίνει κανονικά οι όρθιοι. Με άλλα λόγια επιστρέφει η μουσική και κατ’ επέκταση ο χορός.

Οι ανοιχτοί χώροι θα λειτουργούν πλήρως και θα είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο σε όσους έχουν μη εμβολιασμένους ή δεν έχουν νοσήσει. Για τους μεικτούς χώρους ισχύουν οι περιορισμοί ως έχουν.

Όλοι οι άλλοι χώροι που είναι μόνο για εμβολιασμένους θα έχουν τον περιορισμό της χρήσης μάσκας. Όλα αυτά θα επανεξεταστούν σε 15 ημέρες.

Σε ό, τι αφορά την ψυχαγωγία (σ.σ. θέατρα, κινηματογράφοι, παιδότοποι κλπ), οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επιλέξουν αν οι χώροι θα λειτουργούν ως αμιγείς -δηλαδή μόνο για εμβολιασμένους- ή ως μεικτοί.

Αν η επιλογή των επιχειρηματιών είναι να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, τότε η πληρότητα θα είναι στο 100% και το μέτρο των απαραίτητων αποστάσεων δεν θα ισχύει. Ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα.

Αν οι χώροι λειτουργήσουν ως μεικτοί, τότε:

Θα ζητείται αρνητικό rapid test 48 ωρών και η μάσκα θα είναι φυσικά υποχρεωτική, ενώ η πληρότητα δεν θα είναι στο 100%.

 

Τι θα ισχύει για τους μη εμβολιασμένους

 

-Δεν θα μπορούν να εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης

-Θα απαγορεύεται γι΄αυτούς η είσοδος και στα γήπεδα

-Θα πρέπει να έχουν εργαστηριακό τεστ αντιγόνου έως 48 ωρών για να έχουν πρόσβαση σε θέατρα, σινεμά και αρχαιολογικούς χώρους.

Το ίδιο θα ισχύει και για όσους θα θέλουν να γυμναστούν σε κλειστό γυμναστήριο.

Εργαστηριακό τεστ απαιτείται και για τους ανεμβολίαστους πολίτες που θα θέλουν να ταξιδέψουν προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ.

Όσοι είναι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλονται σε δύο εργαστηριακά rapid test την εβδομάδα.

Όσοι δεν έχουν σπεύσει σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, αλλά εργάζονται στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, τότε θα πρέπει να πραγματοποιούν ιδιωτικά ένα εργαστηριακό rapid test την εβδομάδα.

 

Σαρωτικοί έλεγχοι

 

Η άρση των περιοριστικών μέτρων φαίνεται να φέρνει και εκτεταμένους ελέγχους, με περιπολίες σε όλη τη χώρα, για τον εντοπισμό τυχόν πλαστών εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα, χιλιάδες αστυνομικοί θα χωριστούν σε μικρά κλιμάκια ζητώντας όχι μόνο το πιστοποιητικό του εμβολιασμού αλλά και ταυτότητα, ώστε να διαπιστώνουν αν υπάρχει ταυτοπροσωπία, δηλαδή αν το πρόσωπο που δείχνει το πιστοποιητικό είναι όντως αυτό που αναγράφεται.Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Κατεχάκη, ώστε το βράδυ του Σαββάτου να ξεκινήσουν τα σχέδια. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε αρμόδιος αξιωματικός της ΕΛΑΣ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι να σταλεί το μήνυμα στον πληθυσμό, ότι οι εμβολιασμένοι και οι επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν μόνο με εμβολιασμένους, μπαίνουν πλέον σε μια κανονικότητα, αντίθετα από τους ανεμβολίαστους, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς, κάτι που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να προχωρήσει ταχύτερα το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Τον Δήμαρχο Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ κ.Αθανάσιος Μαλλιαράς

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ.Αθανάσιος Μαλλιαράς μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ.Δημήτρη Γιαννάκη το πρωί της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του κ.Μαλλιαρά στον Δήμο Σιντικής, από τότε που εξελέγη Πρόεδρος του ΕΒΕ Σερρών.

Ο Δήμαρχος Σιντικής κ.Φώτης Δομουχτσίδης, αφού τους καλωσόρισε και τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με το Επιμελητήριο των Σερρών και τον αείμνηστο Πρόεδρο του Χρήστο Μέγκλα και σημείωσε ότι από πλευράς Δήμου Σιντικής αποτελεί ζητούμενο η συνέχιση αυτής της συνεργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της δραστηριοποίησης όλων των τοπικών επαγγελματιών και εμπόρων στους κόλπους ενός ισχυρού σωματείου στη Σιντική, προκειμένου όλοι μαζί να συνεργαστούν με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ έθεσε και το θέμα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Σιδηροκάστρου, καλώντας το Επιμελητήριο να ενώσει τις δυνάμεις του με τον Δήμο για το όλο θέμα.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.Αθανάσιος Μαλλιαράς εξέφρασε κι αυτός την πρόθεσή του για συνέχιση της στενής συνεργασίας των δύο πλευρών, προσθέτοντας παράλληλα ότι πρόθεσή του αποτελεί επίσης και η διοργάνωση στο Σιδηρόκαστρο ενημερωτικής ημερίδας για θέματα που απασχολούν του τοπικούς επιχειρηματίες.

Μέτρα 500 εκατ. ευρώ σε νοικοκυριά – Διπλασιάζεται η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα – Διευρύνεται το επίδομα θέρμανσης

Μέτρα συνολικού κόστους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά  που πλήττονται από το ράλι της ενέργειας ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

Τον διπλασιασμό της επιδότησης στην έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το τέλος του έτους. Το κόστος της συγκεκριμένης κίνησης υπολογίζεται σε 326 εκατ. Ευρώ.

Ενισχύεται το επίδομα θέρμανσης με διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης. Το επίδομα αυξάνει 36% για νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% για νοικοκυριά με ένα τέκνο και 59% για νοικοκυριά με δυο τέκνα. Το ελάχιστο επίδομα αυξάνει στα 100 ευρώ. Το κόστος αυτής της πολιτικής ανέρχεται στα 168 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση έχει λάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση και τονίστηκε ότι η κυβέρνηση με μειώσεις φόρων επιχειρεί να βελτιώσει το εισόδημα των πολιτών και ειδικά της μεσαίας τάξης προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αναταράξεις. Η κρίση τόνισε ότι προκαλεί σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοικοκυριά και κυρίως τα ευάλωτα. Αποτελεί μία πρόκληση όχι μόνο για την Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ και άλλοι πάροχοι δέχτηκαν να προχωρήσουν σε εκπτώσεις που σε συνδυασμό με την επιδότηση 30 ευρώ την kWH σημαίνει ότι τα νοικοκυριά για κατανάλωση έως 600 kWH θα δουν αύξηση μόνο δύο με τρία ευρώ.

Αυτή τη στιγμή η kWH θα επιδοτείται με 60 ευρώ. Αυτό σημαίνει απευθείας κρατική επιδότηση 18 ευρώ για τα μέσα νοικοκυριά που καταναλώνουν έως 300kWH τον μήνα. Η ΔΕΗ θα αναλάβει να προχωρήσει σε επιπλέον έκπτωση.

Για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, η μηνιαία επιδότηση θα είναι 24 ευρώ τον μήνα, ώστε να μην δουν καμία αύξηση στον λογαριασμό τους.Το ύψος της ενίσχυσης θα επανεκτιμηθεί μετά από δύο μήνες. Για τη θέρμανση, η ΔΕΠΑ εμπορίας θα προχωρήσει σε έκπτωση, ειδικά για τους καταναλωτές φυσικού εμπορίου, τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας στα νοικοκυριά.

Πετρέλαιο θέρμανσης

    *Το επίδομα θέρμανσης διευρύνεται στο ύψος και τον αριθμό των δικαιούχων.

    *Αυξάνεται για μια μέση οικογένεια κατά 59% και φτάνει το 68%.

    *Το επίδομα αυξάνεται από τα 220 στα 300 ευρώ.

    *Το επίδομα για κάθε παιδί προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί. Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ.

    *Για τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά διευρύνονται ως εξής:

    *Για άγαμο από τα 12 στα 14.000 ευρώ

    *Για οικογένεια με 2 παιδιά από 24.000 στα 26.000 και με τρία παιδιά στα 29.000 ευρώ.

    *Αυξάνεται κατά 50.000 ευρώ η ακίνητη περιουσία για άγαμο και για έγγαμους πηγαίνει στα 300.000 ευρώ.

Ανοίγει η αυλαία για το θεατρικό έργο της Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ «0 ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΑΘΕ» στο Σιδηρόκαστρο την Κυριακή 10 Οκτωβρίου – Θα ακολουθήσει περιοδεία και σε άλλα χωριά του Δήμου Σιντικής

Η θεατρική ομάδα Σιδηροκάστρου υπό την αιγίδα του Δήμου Σιντικής και της Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ σας περιμένει στην υπέροχη παράσταση «Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΑΘΕ» του Μολιέρο.  Ο Γάλλος θεατρικός  συγγραφέας και θεμελιωτής της ρεαλιστικής δραματουργίας με τόνους «υψηλής κωμωδίας» θα ταξιδέψει μέσα από το πρωτοποριακό του έργο που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Καρύδας σε πέντε (5) φθινοπωρινούς προορισμούς στο Δήμο Σιντικής.

Από το Χορτερό και το Νεοχώρι, έως τον Παραπόταμο και την Βυρώνεια, η θεατρική κωμωδία θα συναρπάσει όλους όσους την παρακολουθήσουν, μεταφέροντας τους σχεδόν Τέσσερις αιώνες πίσω, στα σπάργανα του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης στην δυτική Ευρώπη.

Ο Γιώργος Καρύδας συσσωρεύει όλο το σκηνοθετικό του ταλέντο και με τους  Σάββας Λεζκίδης, Αθηνά Μικρέλη, Ελένη Πλατή, Βασίλης Αναστασιάδης, Νίκος Σαϊνίδης, Κλειώ Κυριακίδου, Ειρήνη Κωνσταντινίδου, Φωτεινή Γλαύτσιου να είναι βέβαιο ότι θα καταπλήξουν το κοινό.

Η Πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στο θερινό Θεατράκι Σιδηροκάστρου και ώρα 18:30μμ με την είσοδο ελεύθερη.

Ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρώς το υγειονομικό πρωτόκολλο για την μην εξάπλωση και διασπορά του Covid-19 με όλα τα συναφή μέτρα προστασίας.

Λίγα λόγια για το σενάριο του Έργου…

΄΄ Ο Ζωρζ Νταντέν είναι ένας πλούσιος που παντρεύεται την κόρη ενός μικροευγενούς της επαρχίας. Σ’ αυτόν, ο γάμος δίνει έναν τίτλο ευγενείας και στους γονείς της γυναίκας του τη δυνατότητα να ξεπληρώσουν τα χρέη τους και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους. Η ένωση αυτή είναι αφύσικη, γιατί οι σύζυγοι ανήκουν σε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, με διαφορετικές συνήθειες και με διαφορετικές αρχές. Είναι αδύνατον να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο. Ό,τι για τον ένα είναι φυσικό και νόμιμο, για τον άλλο αποτελεί προσβολή και ανηθικότητα. Το γεγονός αυτό της ασυνεννοησίας ξυπνά μέσα και στους δύο συζύγους αισθήματα μνησικακίας και εκδικήσεως, που πηγάζουν από τη συναίσθηση ότι ανήκουν σε δύο διαφορετικές τάξεις. . .΄΄

Συγγραφέας : MOLIERE JEAN-BAPTISTE. DE

Σκηνοθεσία : Γιώργος Καρύδας

Σκηνικά – Κοστούμια : Γιώργος Καρύδας

Μουσική επένδυση : Γιώργος Καρύδας

Βοηθός σκηνοθέτη : Αθηνά Μικρέλη

 

ΠΑΙΖΟΥΝ :

Σάββας Λεζκίδης

Αθηνά Μικρέλη

Ελένη Πλατή

Βασίλης Αναστασιάδης

Νίκος Σαϊνίδης

Κλειώ Κυριακίδου

Ειρήνη Κωνσταντινίδου

Φωτεινή Γλαύτσιου

 

Στο Σιδηρόκαστρο ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας κ.Nodar Komakhidze

Τον Δήμαρχο Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη επισκέφτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Οκτωβρίου ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη κ.Nodar Komakhidze. Μία συνάντηση, που έγινε στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας σε Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δύο άντρες συζήτησαν για τις προοπτικές συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών σε διάφορους τομείς, όπως στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Μάλιστα ο κ.Δομουχτσίδης, μεταξύ άλλων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβίωση της μάχης των Οχυρών του Ρούπελ, ενώ παράλληλα πρότεινε στον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας να υπάρξει συνεργασία για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή με τη συμμετοχή και συλλόγων από την Γεωργία. Πρόταση, που αποδέχτηκε με ικανοποίηση ο κ.Komakhidze.

Ο Δήμαρχος Σιντικής και ο Γενικός Πρόξενος της Γεωργίας υποσχέθηκαν ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, που στόχο θα έχει την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

ΕΜΥ: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και για την Κεντρική Μακεδονία

Στην έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε για το καιρικό σύστημα με το όνομα «ΑΘΗΝΑ», εξαιτίας του οποίου αναμένεται να επικρατήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, αλλά και ισχυροί άνεμοι προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν:

1) ΠΕΜΠΤΗ 7-10-2021

Τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία την υπόλοιπη Πελοπόννησο.

2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-10-2021

α) Τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Μακεδονία (κυρίως την Κεντρική), από το μεσημέρι βαθμιαία τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

β) Την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, τις Δυτικές και Βόρειες Κυκλάδες, με σταδιακή εξασθένιση από τις μεσημβρινές ώρες.

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής παρακαλούνται οι δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται είτε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ.Στάθη Ζαπρίδη (6980893668), είτε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Αριστείδη Καραντζούλη στο τηλέφωνο: 6937179087.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Αριθμ. ΣΟΧ1/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, ορισμένου χρόνου (τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες) προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ