Τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι υπάρχει τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«α) «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

β) «Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

γ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4  «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

δ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2098/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.1, (ΑΔΑ:ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

β) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2099/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.2, (ΑΔΑ:ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

γ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2100/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 48.3, (ΑΔΑ: 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

δ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2101/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 69.3, (ΑΔΑ: ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκαν οι  παραπάνω σχετ. α), β), γ) και δ) αντίστοιχες με το θέμα Προσκλήσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, προς τους δυνητικούς Δικαιούχους υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στα παραπάνω Μέτρα.

Συγκεκριμένα:

  1. Τόσο η σχετ. α) όσο και η σχετ. β) Απόφαση αναφέρουν:

«Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 «Διαδικασία Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων» της υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 (σχετ. α) και 1924/21.09.2021 (σχετ. β) Πρόσκλησης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως ακολούθως :

«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα τελικό αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης – Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Το αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 και 1924/21.09.2021 Πρόσκλησή μας.

  1. Οι σχετ. γ) και δ) Αποφάσεις αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και έχουν ως εξής:

γ) Αποφασίζουμε, την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

δ) Αποφασίζουμε, την  τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ΄ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, τηλ.: 213 150 11 83».

Επιτυχημένη η διοργάνωση της Διήμερης Τελικής Εκδήλωσης του έργου HELP, από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σέρρες με παρουσία του Δήμου Σιντικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου και την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021, η διήμερη Τελική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου HELP, στο Elpida Resort & Spa στις Σέρρες.

Σε συνέχεια της πιλοτικής άσκησης διαχείρισης κρίσεων που έλαβε χώρα το διήμερο 03-04/Σεπτεμβρίου στην Καστανούσσα Σιντικής, το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Ευστάθιος Ζαπρίδης, όπου παρακολούθησε την διήμερη ενημερωτική εκδήλωση με θεματολογία την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και την διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσα από το πρόγραμμα “HELP”

Στόχος της Εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της χρησιμότητας και των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance» και ακρωνύμιο ‘HELP’, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Το έργο HELP ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2021 και υλοποιήθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος του έργου), το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), το Center for Development of the South – East Region, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Crisis Management Center.

       

Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 14-16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Μάλιστα, το κείμενο των συμπερασμάτων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με θετική ψήφο από την παράταξη της πλειοψηφίας «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» και την παράταξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα».

Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι στο συνέδριο δόθηκαν αρμοδίως από την κυβέρνηση απαντήσεις σε μερικά από τα ζητήματα άμεσης ανάγκης, όμως παραμένει η επίλυση σοβαρών και διαχρονικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης στο αμέσως προσεχές διάστημα και παράλληλα παρατίθενται τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ εκφράζει την πρόθεσή της να επιδιώξει συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων και ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποτιμηθεί η όλη κατάσταση και να επανεκτιμηθεί η στάση της Αυτοδιοίκησης.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων του Ετήσιου Τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος πατήστε: εδώ

Τον Ιανουάριο του 2022 η εκλογή Προεδρείων Δ.Σ. και Επιτροπών Δήμων με απόφαση Στ.Πέτσα

Με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2021 και υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας δίνεται παράταση στον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών.

Αρχικά η εκλογική διαδικασία είχε προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2021, ωστόσο με την απόφαση που εξέδωσε ο κ.Πέτσας θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου 2022.

Για να δείτε την απόφαση του Αναπλ.Υπουργού Εσωτερικών πατήστε: εδώ

Από σήμερα οι αιτήσεις για 120 μόνιμους διορισμούς μέσω της προκήρυξης 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Ξεκίνησε στις 08.00 το πρωί σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Οκτωβρίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Μάλιστα, στις 18 Οκτωβρίου 2021 ακολούθησαν και ορισμένες διορθώσεις σφαλμάτων της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης πατήστε: εδώ

Για να δείτε τις διορθώσεις πατήστε: εδώ