Τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι υπάρχει τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«α) «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

β) «Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

γ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4  «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

δ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2098/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.1, (ΑΔΑ:ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

β) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2099/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.2, (ΑΔΑ:ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

γ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2100/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 48.3, (ΑΔΑ: 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

δ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2101/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 69.3, (ΑΔΑ: ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκαν οι  παραπάνω σχετ. α), β), γ) και δ) αντίστοιχες με το θέμα Προσκλήσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, προς τους δυνητικούς Δικαιούχους υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στα παραπάνω Μέτρα.

Συγκεκριμένα:

 1. Τόσο η σχετ. α) όσο και η σχετ. β) Απόφαση αναφέρουν:

«Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 «Διαδικασία Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων» της υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 (σχετ. α) και 1924/21.09.2021 (σχετ. β) Πρόσκλησης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως ακολούθως :

«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα τελικό αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης – Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Το αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 και 1924/21.09.2021 Πρόσκλησή μας.

 1. Οι σχετ. γ) και δ) Αποφάσεις αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και έχουν ως εξής:

γ) Αποφασίζουμε, την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

δ) Αποφασίζουμε, την  τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ΄ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, τηλ.: 213 150 11 83».

Επιτυχημένη η διοργάνωση της Διήμερης Τελικής Εκδήλωσης του έργου HELP, από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σέρρες με παρουσία του Δήμου Σιντικής

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου και την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021, η διήμερη Τελική Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου HELP, στο Elpida Resort & Spa στις Σέρρες.

Σε συνέχεια της πιλοτικής άσκησης διαχείρισης κρίσεων που έλαβε χώρα το διήμερο 03-04/Σεπτεμβρίου στην Καστανούσσα Σιντικής, το παρόν έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Ευστάθιος Ζαπρίδης, όπου παρακολούθησε την διήμερη ενημερωτική εκδήλωση με θεματολογία την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και την διαχείριση φυσικών καταστροφών μέσα από το πρόγραμμα “HELP”

Στόχος της Εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της χρησιμότητας και των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας – Integrated Operations Center for Providing Humanitarian Assistance» και ακρωνύμιο ‘HELP’, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Το έργο HELP ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2021 και υλοποιήθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος του έργου), το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), το Center for Development of the South – East Region, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Crisis Management Center.

       

Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ

Τα συμπεράσματα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 14-16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Μάλιστα, το κείμενο των συμπερασμάτων ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με θετική ψήφο από την παράταξη της πλειοψηφίας «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» και την παράταξη «Αυτοδιοικητικό Κίνημα».

Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι στο συνέδριο δόθηκαν αρμοδίως από την κυβέρνηση απαντήσεις σε μερικά από τα ζητήματα άμεσης ανάγκης, όμως παραμένει η επίλυση σοβαρών και διαχρονικών αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης στο αμέσως προσεχές διάστημα και παράλληλα παρατίθενται τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Η ΚΕΔΕ εκφράζει την πρόθεσή της να επιδιώξει συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων και ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποτιμηθεί η όλη κατάσταση και να επανεκτιμηθεί η στάση της Αυτοδιοίκησης.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο των συμπερασμάτων του Ετήσιου Τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος πατήστε: εδώ

Τον Ιανουάριο του 2022 η εκλογή Προεδρείων Δ.Σ. και Επιτροπών Δήμων με απόφαση Στ.Πέτσα

Με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2021 και υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας δίνεται παράταση στον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών.

Αρχικά η εκλογική διαδικασία είχε προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2021, ωστόσο με την απόφαση που εξέδωσε ο κ.Πέτσας θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου 2022.

Για να δείτε την απόφαση του Αναπλ.Υπουργού Εσωτερικών πατήστε: εδώ

Από σήμερα οι αιτήσεις για 120 μόνιμους διορισμούς μέσω της προκήρυξης 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Ξεκίνησε στις 08.00 το πρωί σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5 Οκτωβρίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Μάλιστα, στις 18 Οκτωβρίου 2021 ακολούθησαν και ορισμένες διορθώσεις σφαλμάτων της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης πατήστε: εδώ

Για να δείτε τις διορθώσεις πατήστε: εδώ

«Ετοιμότητα και συντονισμό» ζήτησε ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δ.Σιντικής

Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Σιντικής το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου 2021 με θέμα τον προγραμματισμό δράσεων πρόληψης φυσικών καταστροφών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Σιντικής κ.Φώτης Δομουχτσίδης ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία που είχαν κατά την αντιπυρική περίοδο και τους ζήτησε να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων ενόψει του χειμώνα. «Όλος ο μηχανισμός οφείλει να είναι σε ετοιμότητα, προκειμένου να μπορεί να παρέμβει όταν και όπου χρειαστεί, για αυτό και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών είναι απαραίτητος», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σιντικής κ.Φώτης Δομουχτσίδης, σημειώνοντας ότι ο Δήμος Σιντικής είναι ο πρώτος δασικός Δήμος στη χώρα. Παράλληλα, ζήτησε να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων επαφής, ενώ ανακοίνωσε την πρόσληψη με διαδικασίες ΑΣΕΠ ενός οδηγού, αλλά και ότι αναμένεται και η πρόσληψη ενός χειριστή βαρέων οχημάτων.

 

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ.Στάθης Ζαπρίδης σημείωσε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα το καλοκαίρι και πρόσθεσε ότι τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έτοιμα να παρέμβουν σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής κ.Αριστείδης Καραντζούλης αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων ή σεισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο σε οποιονδήποτε χρειαστεί βοήθεια.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣΙ κ.Παύλος Κορωνίδης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η Δημοτική Επιχείρηση προχώρησε στον προληπτικό καθαρισμό φρεατίων και σχαρών, αλλά και στην αντικατάσταση κρουνών και συμπλήρωσε ότι το προσωπικό και τα μηχανήματα της ΔΕΥΑΣΙ είναι έτοιμα να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ.Γιάννης Τορουνίδης, ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε.Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου & Προμαχώνα κ.Παναγιώτης Σαββίδης, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σερρών κ.Κωνσταντίνος Αργυρίου, από πλευράς της Πυροσβεστικής ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών κ.Νίκος Παπαδόπουλος και οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Σιδηροκάστρου και Ποροΐων κ.κ.Θανάσης Ρηγανάς και Κωνσταντίνος Γκίνης αντίστοιχα, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου κ.Άγγελος Κράσιος, ο Δασάρχης Σιδηροκάστρου κ.Στυλιανός Γαϊδαρτζής, οι Πρόεδροι Σιδηροκάστρου και Βυρώνειας κυρία Αθανασία Αγγελίδου και κ.Παύλος Ναζηρίδης αντίστοιχα, ο Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης κ.Θεόδωρος Ναζηρίδης κ.α.. Όλοι τους σημείωσαν ότι υπήρχε άψογη συνεργασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και υποσχέθηκαν αυτή να συνεχιστεί και τη χειμερινή περίοδο, με τους Διοικητές των Π.Κ. Σιδηροκάστρου και Ποροΐων να ευχαριστούν τον Δήμο Σιντικής, που όπως είπαν, είναι πάντοτε δίπλα τους σε ότι κι αν χρειαστούν.

Τον Δήμαρχο Σιντικής Φώτη Δομουχτσίδη επισκέφτηκε η Προϊσταμένη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στις Σέρρες

Η Προϊσταμένη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στις Σέρρες και Επόπτης της Απογραφής στο Νομό Σερρών κυρία Χριστίνα Λιάτσα, συνοδευόμενη από την Βοηθό Επόπτη και Υπεύθυνη Απογραφής για τον Δήμο Σιντικής κυρία Μαρία Αβραμίδου, επισκέφτηκαν το πρωί της Τρίτης 19 Οκτωβρίου 2021 τον Δήμαρχο Σιντικής κ.Φώτη Δομουχτσίδη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επικείμενη έναρξη της απογραφής πληθυσμού που θα διενεργήσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε ολόκληρη τη χώρα. Η απογραφή πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια, με τον πληθυσμό της χώρας με βάση την τελευταία απογραφή, που πραγματοποιήθηκε το 2011, να είναι 10.816.286.

Λόγω της πανδημικής κρίσης, φέτος για πρώτη φορά θα μπορούν οι πολίτες να απογράφουν οι ίδιοι τον εαυτό τους μέσω της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής. Για αυτό το λόγο, ένας απογραφέας θα διανείμει σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή άλλου είδους κατάλυμα έναν κλειστό φάκελο με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, προκειμένου οι ιδιοκτήτες μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό και τους κωδικούς TAXIS, να προχωρούν στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή τους. Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να απογραφούν μόνοι τους, θα απογραφούν με τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα» με φυσική παρουσία του απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό covid-19.

Δήμος Σιντικής: Δωρεάν ίντερνετ για δημότες και επισκέπτες

Δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση σε υπαίθριους δημόσιους χώρους έχουν οι δημότες Σιντικής, χάρη στο έργο που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Σιντικής στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης που έχει υπογράψει με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – WIFI4EU.

Το ύψος της δαπάνης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi4EU» άγγιξε τις 15.000,00 € και καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μελέτη προέβλεπε τη δημιουργία ασύρματου δικτύου WiFi για την κάλυψη δέκα περιοχών στους οικισμούς: 

 • Σιδηροκάστρου,
 • Καστανούσσας,
 • Κ.Ποροΐων,
 • Ακριτοχωρίου,
 • Μανδρακίου,
 • Ροδόπολης,
 • Πετριτσίου και
 • Χορτερού,

προκειμένου να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια πάρκα, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους κάτοικοι, τουρίστες και επισκέπτες αυτών των περιοχών.

Πέρα από τη δωρεάν πρόσβαση, σημαντικό είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο χωρίς διαφημίσεις και χωρίς εμπορική επανάχρηση των δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς.

Η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε ήδη στην εγκατάσταση και διασύνδεση των κεραιών (access point) αρχικά στο Σιδηρόκαστρο, όπου εγκαθίστανται συνολικά τρεις (3) κεραίες (access point) και συγκεκριμένα στην πρόσοψη του Δημαρχιακού Μεγάρου, την Κεντρική Πλατεία και το Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου και παράλληλα προχώρησε και στην παραμετροποίηση του εξοπλισμού. Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις υπόλοιπες περιοχές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα.

Η σύνδεση δημοτών, επισκεπτών και τουριστών στο ασύρματο δίκτυο είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επιλέγουν το WiFi4EU και εμφανίζεται η σελίδα που λέει «Δήμος Σιντικής». Επιλέγουν την ένδειξη Σύνδεση/Login και με αυτό τον τρόπο αυτόματα συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο.

Ο Δήμος Σιντικής ήταν από τους πρώτους που υπέβαλαν αίτηση και η πρότασή του έγινε αποδεκτή.

Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς στόχος είναι εκσυγχρονίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και τους επισκέπτες και να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας.

Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών έτους 2021 από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου  ξεκίνησε την διάθεση καυσόξυλων στους δικαιούχους στον Δήμο Σιντικής για τον φετινό χειμώνα.

Δικαιούχοι θεωρούνται:

 1. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ
 2. Πολύτεχνες και τρίτεκνες οικογένειες
 3. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67%
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Στρατευμένοι οικογενειάρχες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διάθεση των καυσόξυλων:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο Δήμο)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Δίνεται από το Δήμο, απαραίτητα η προσκόμιση του Ε1)
 • Βεβαίωση συνταξιούχων ΟΓΑ (Από τον αρμόδιο ανταποκριτή απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας)
 • Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (Για τις πολύτεκνες οικογένειες πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)
 • Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και πάνω
 • Βεβαίωση μακροχρόνιας κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ)
 • Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν προσέρχονται για την εγγραφή τους.

Για Σιδηρόκαστρο – Κ. Αμπέλα, Θερμοπηγή-Σχιστόλιθος-Φαιά Πέτρα, Βαμβακόφυτο οι αιτήσεις θα γίνονται από την Τετάρτη 20/10 μέχρι την Παρασκευή 29/10 στον 1ο όροφο του Δημαρχείου με αυστηρά τηλεφωνικό ραντεβού από τις 08:30π.μ. έως 12:30μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2323350210

Οι κάτοικοι των υπολοίπων περιοχών του Δήμου Σιντικής, καλούνται να ενημερωθούν από τους κατά τόπου Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που ανήκουν, για την διάθεση των καυσόξυλων και τις απαραίτητες διαδικασίες που υποχρεούνται.

Δημόσιο: Ξεκίνησε ο Β΄ κύκλος κινητικότητας με καταλυτική ημερομηνία για τους Δήμους την 24η Οκτωβρίου

Την εκκίνηση του β΄ κύκλου κινητικότητας 2021 έδωσε και επίσημα η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. Όπως τονίζεται «μετά την ολοκλήρωση του A’ κύκλου κινητικότητας στις 15-9-21, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2021 εκκινεί με την υποβολή αιτήσεων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται:

α) για τους εποπτευόμενους φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι) στις 24 Οκτωβρίου 2021

β) για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)2 στις 29 Οκτωβρίου 2021.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί.