Διεύρυνση των δαπανών των δήμων χωρίς προϋπολογισμό

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα με το Άρθρο 5 «Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων – Επιτρεπόμενες δαπάνες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006» προβλέπεται ότι:

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [Ν.3463/2006 (Α’ 114)] τροποποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες μετά την πάροδο του τριμήνου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: α) τις αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, β) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους και γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ της παρ. Ι του άρθρου 158», δηλαδή:

«δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων”.

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία».

Ολοκληρώθηκε η Πιλοτική Άσκηση Διαχείρισης Κρίσεων στην Καστανούσσα με απόλυτη επιτυχία

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πιλοτική άσκηση διαχείρισης κρίσεων που έλαβε χώρα το διήμερο 03-04/Σεπτεμβρίου στην Καστανούσσα Σιντικής στο πλαίσιο του έργου « Project Help IPA Interreg».

Με πρωτοβουλία του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδας και την συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – ΕΟΔ, του Centre for Development of the South – East Planning Region Strumica και του Crisis Management Center η επιχειρησιακή δράση ολοκληρώθηκε με το αποτέλεσμα να είναι άκρως ικανοποιητικό.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά προέβλεπε τη δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Επιχειρήσεων για την παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτου ανάγκης. Για τον λόγο αυτό τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καστανούσσας του Δήμου Σιντικής δύο παντελώς εξοπλισμένα containers, εκ των οποίων το ένα αποτελεί τη Μονάδα Ελέγχου και Διαχείρισης Κρίσεων και το άλλο τη Μονάδα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών.

Η Μονάδα ελέγχου και Διαχείρισης Κρίσεων να αναφέρουμε ότι αποτελεί μια μεταφερόμενη αυτόνομη μονάδα, κατάλληλη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα (είτε με ελικόπτερο είτε με φορτηγό) και να στηθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές , όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές. Τροφοδοτείται  από γεννήτρια γεγονός που της επιτρέπει μεγάλη αυτονομία και είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδιπλώνει και να διπλασιάζεται  ανάλογα την γεωγραφία του χώρου. Είναι εφοδιασμένη με ένα Σύστημα Πληροφοριών Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (M.I.S) για να υποστηρίζει όλες τις φάσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά προσεγγίζουν και την Μονάδα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, που διαθέτει όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και είναι πλήρως εφοδιασμένη με μεγάλο όγκο ιατρικών αναλώσιμων και καθετί που χρειάζεται ένα γιατρός σε μια έκτακτη ανάγκη (απινιδωτή, συσκευή οξυγόνου, συσκευές διασωλήνωσης, χειρουργικό κρεβάτι). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την διεξαγωγή μικρών χειρουργικών επεμβάσεων.

Στην Μονάδα υπάρχουν ακόμα 2 φουσκωτές σκηνές, 35 και 56 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαλογή και νοσηλεία ασθενών, μέχρι αυτοί να μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο. Οι σκηνές είναι εξοπλισμένες με στρατιωτικού τύπου πτυσσόμενα κρεβάτια.

Η Δράση και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, είχε να κάνει με την διάσωση 3 πεζοπόρων που χάθηκαν στο Όρος Μπέλες και συνάμα η άμεση κινητοποίηση και αντιμετώπιση Πυρκαγιάς από τα Σκόπια μέσω του ορεινού όγκου που χωρίζει τις δύο χώρες. Όλα τα παραπάνω σε ζωντανό χρόνο, ως ένα σοβαρό τεστ ετοιμότητας.

Από πλευράς του Δήμου Σιντικής το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Αριστείδης Καρατζούλης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευστάθιος Ζαπρίδης, ενώ την ξενάγηση την πραγματοποίησε ο Προιστάμενος του τμήματος των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης) Ιωάννης Κοτζιάμπασης.

Ορισμός Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους   195 κατοίκους
 4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Την από 1-9-2019 αίτηση ανεξαρτητοποίησής του δημοτικού συμβούλου Τορουνίδη Ιωάννη
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Λεωνίδα Λεωνάκη έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος, Πρασίνου κλπ) και Αθλητισμού με θητεία από 03/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 2. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης
 3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητας του.
 4. Εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 5. Συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 6. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση Πρασίνου του Δήμου.
 7. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
 8. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της φυτικής παραγωγής.
 9. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 10. Εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της ζωικής παραγωγής.
 11. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των βοσκοτόπων.
 12. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών τάφρων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.
 13. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση του τομέα της άρδευσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον κ.Κυριάκο Μαυροφρύδη, στον οποίο ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων
 2. Διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων
 3. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Κατά τα λοιπά ισχύει η 330/2021 Απόφαση Δημάρχου

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου 2021

Στην απόφαση για απαγόρευση πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και κατ΄ επέκταση στην επικράτεια του Δήμου Σιντικής προχώρησε η Αντιπεριφέρεια Σερρών σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, ενεργοποιείται η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

Συγκεκριμένα τα σημεία είναι:

Α) Στον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή)

Β) Στο περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου

Γ) Στο περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν για τις ημέρες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4: Πολύ υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού.

Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2021. Έχει ισχύ από τις 7:30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7:30 το πρωί της επόμενης.

Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ.Ν.Σερρών ως κάτωθι:

Ορίζονται 12 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:

Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά και τη χρήση φραγμών-εμποδίων:

 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή) στη διασταύρωση για Κανέλλα
 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή) στη λίμνη πάνω από το Καπνόφυτο
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο Πεδίο βολής Αμπέλας
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στην Ι.Μ Κηρύκου και Ιουλίτης
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο κτήμα Γάλβα
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο σημείο Πισίνες
 • Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στην κατασκήνωση Πλατανακίων
 • Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στον Άγιο Δημήτριο
 • Για το περιαστικό δάσος στο Μανδράκι

Όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στη συμβολή των δασικών δρόμων με τους αντίστοιχους επαρχιακούς δρόμους. Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και ΕΛ.ΑΣ, εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρισης της Π.Υ.Ν.Σερρών.

Επίσης θα καταγράφονται οι πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές. Οι εθελοντικές οργανώσεις που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2021, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6, 1ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις».

Για οποιοδήποτε περιστατικό είτε απορία που μπορεί να προκύψει από τα παραπάνω, απευθυνθείτε είτε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας κ.Ευσταθιο Ζαπρίδη 6980893668, είτε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Σιντικής κ.Αριστείδη Καρατζούλη στο τηλέφωνο: 6937179087

ΟΑΕΔ-Κοινωφελής Εργασία: Η νέα προκήρυξη για τις 25.000 θέσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της προκήρυξης το νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 25.οοο ανέργων σε υπηρεσίες των δήμων.

Ως γνωστόν εντός του Αυγούστου οι δήμοι της χώρας δήλωσαν τις ειδικότητες των εργαζομένων που χρειάζονται στις υπηρεσίες τους. Αυτή τη στιγμή γίνεται από το υπουργείο Εργασίας η διασταύρωση των προσφερομένων θέσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι Δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά τους δήμους θα δημοσιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη, οι θέσεις ανά ειδικότητα και δήμο και θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις δεν μπορούν να κάνουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας τουλάχιστον για τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή σίγουρα για δημόσιες προσκλήσεις 3/2019 και 4/2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη θα δημοσιευτεί το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου και άμεσα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Ο νέος κύκλος θα αφορά όπως προαναφέραμε περίπου 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα – Οι ειδικότητες

 1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 2. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης του διασυνοριακού έργου River_Plus.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με ακρωνύμιο RiverPlus, εταίρος του οποίου είναι και ο Δήμος Σιντικής, εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάτοικοι των των Δήμων Ηράκλειας, Σιντικής και Εμμανουήλ Παππά.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ( 10ΩΡΕΣ)
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING/BRANDING ΤΟΠΟΥ ( 10 ΩΡΕΣ).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ. Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ.

     

Στην Καστανούσσα η εκδήλωση του Έργου «Help – Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας»

Διήμερη Πιλοτική Εκδήλωση του έργου «HELP – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καστανούσσας του Δήμου Σιντικής από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης). Εταίροι του έργου «HELP», εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Centre for Development of the South-East Planning Region Strumica και το Crisis Management Center.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Κέντρου Επιχειρήσεων για την παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Μάλιστα, για αυτό τον λόγο θα τοποθετηθούν για αυτό το διήμερο στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καστανούσσας του Δήμου Σιντικής δύο containers, εκ των οποίων το ένα αποτελεί τη Μονάδα Ελέγχου και Διαχείρισης Κρίσεων και το άλλο τη Μονάδα Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών. Και τις δύο μονάδες θα μπορούν να τις δουν από κοντά όσοι βρεθούν το πρωί του Σαββάτου στην Καστανούσσα.

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

Κλειστή η Παλαιά Εθνική Σερρών – Προμαχώνα, στο ύψος των Ιαματικών Λουτρών Σιδηροκάστρου, λόγω έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει ότι λόγω έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι κλειστή η Παλαιά Εθνική Οδός Σερρών – Προμαχώνα, στο ύψος των Ιαματικών Λουτρών Σιδηροκάστρου και για αυτό τον λόγο δεν πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η παραπάνω ανακοίνωση έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των δημοτών Σιντικής και γενικότερα των διερχόμενων οδηγών προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν, αλλά και για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Δήλωση Δημάρχου Σιντικής για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων

Με αφορμή τον ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης δήλωσε τα εξής:

«Επί δύο συναπτά έτη ως Δημοτική Αρχή και μάλιστα σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πανδημίας, οι συνεργάτες μου μέσα από τα αξιώματα που κατείχαν κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε. Σήμερα, πρέπει να είναι υπερήφανοι για τα όσα έχουν προσφέρει, όπως είμαι κι εγώ για εκείνους, τους οποίους και ευχαριστώ που εργάστηκαν με ζήλο και μόχθο όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι αλλαγές που γίνονται έχουν μοναδικό σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε νέα πρόσωπα να αξιοποιηθούν σε θέσεις ευθύνης, αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους και συνεχίζοντας με τον ίδιο δυναμικό τρόπο, την προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του Δήμου. Τους εύχομαι  και πιστεύω ότι θα είναι άξιοι συνεχιστές του έργου των προκατόχων τους.

Πριν από δύο χρόνια, όταν οι δημότες μας εξέλεξαν Δημοτική Αρχή, δώσαμε μία υπόσχεση: να εργαστούμε σκληρά με απώτερο σκοπό το όφελος των δημοτών. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και αυτό υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε!»

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο Σιντικής

ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους 22.195 κατοίκους
 4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Την από 1-9-2019 αίτηση ανεξαρτητοποίησής του δημοτικού συμβούλου Τορουνίδη Ιωάννη
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Nα τοποθετήσει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σαββίδη Παναγιώτη με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
 2. Εποπτεία, Ευθύνη και Συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 3. Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
 5. Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που εκδίδονται για τις Δημοτικές Ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
 6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 7. Τέλεση πολιτικών γάμων στις δημοτικές ενότητες Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα.
 8. Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα, των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα. σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 9. Εποπτεία και Ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου των δημοτικών ενοτήτων Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές.

Β) Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Κερκίνης τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνο με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Κερκίνης.
 2. Εποπτεία, την Ευθύνη και το Συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης στη δημοτική ενότητα Κερκίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 3. Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών

και υπηρεσιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε

συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

 1. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Κερκίνης.
 2. Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας κ.λ.π., άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κερκίνης.
 3. Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στην Δημοτική Ενότητα Κερκίνης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 4. Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης.
 5. Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα Κερκίνης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 6. Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου της δημοτικής ενότητας Κερκίνης, με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν.
 7. Εποπτεία και Ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη δημοτική ενότητα Κερκίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Γ). Κατά τόπο αρμόδιο έμμισθο Αντιδήμαρχο, στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζλατίντση Αντώνιο με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Έχει την Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.
 2. Εποπτεία, την Ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων που λειτουργούν στα όρια ευθύνης στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 3. Την Ευθύνη Συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ, ιδιώτες εργολάβοι), σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου.
 5. Υπογράφει βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας κ.λ.π., άδειες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου.
 6. Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους Συμβούλους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στην δημοτική ενότητα Πετριτσίου για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 7. Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου.
 8. Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 9. Εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την καθαριότητα και την συντήρηση πρασίνου της δημοτικής ενότητας Πετριτσίου, με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν.
 10. Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Νέου Πετριτσίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Δ). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τορουνίδη Ιωάννη, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία και Διαχείριση όλων των οικονομικών θεμάτων του Δήμου.
 2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ 80/2016.
 3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του και συγκεκριμένα όσα αφορούν:
 4. Έσοδα, ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού, Έλεγχο Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακή Βεβαίωση Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολογισμό, Εκκαθάριση Δαπανών, Προμήθειες, Λογιστήριο – Διπλογραφικά, Ταμείο, Διαχείριση Υλικών, Αποθεματικό Εξοπλισμού Γραφείων, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
 5. Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικούς Αντιδημάρχους.
 6. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
 7. Εποπτεία και ευθύνη επί των Οικονομικών Στατιστικών στοιχείων. Προετοιμασία, σύνταξη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Εποπτεία και ευθύνη επί των υλικών και αποθηκών του Δήμου.
 8. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.
 9. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπηρεσίας Διοικητικών Θεμάτων και την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
 10. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και λειτουργίας των ΚΕΠ.
 11. Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών όσο και προς άλλες Υπηρεσίες ή τρίτους.
 12. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 13. Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και λοιπών βεβαιώσεων που εκδίδονται από το δήμο.
 14. Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Νομικών Υποθέσεων.
 15. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
 16. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων.
 17. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή Πολιτικών Προγραμμάτων και Δράσεων για την υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων.
 18. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 19. Συνεργάζεται με τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, τις ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς τους και τις παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία τους.
 20. Μελετά και εισηγείται, για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ε). Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο, έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας, με θητεία από 01/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εκτός των θεμάτων που αφορούν την συντήρηση πρασίνου, καθαριότητας, τα αδέσποτα, την αγροτική ανάπτυξη και την άρδευση.
 2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, κτλ)
 3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 4. Συνεργασία με τους αρμόδιους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του .
 5. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων σύνταξης Υποβολής, Παρακολούθησης, Εξέλιξης και Υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, περιφερειακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και γενικά όλων των προτάσεων αιτήσεων που υποβάλλονται από το δήμο για έργα όλων των κατηγοριών.
 6. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κλπ των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
 7. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη του γραφείου κίνησης του Δήμου.
 8. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας σε συνεχή βάση.
 9. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 10. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που από τον Ο.Ε.Υ. προβλέπονται ως αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.
 11. Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας.

Α) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σαββίδης Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Ζαπρίδη Ευστάθιο.

Β) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Τορουνίδης Ιωάννης, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.

Γ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο κος Σαββίδης Παναγιώτης.

Δ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Κερκίνης ορίζεται να ασκεί ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος.

Ε) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Ζλατίντσης Αντώνιος, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου ορίζεται να ασκεί ο κος Νικηφόρου Κωνσταντίνος.

ΣΤ) Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο κος Σαββίδης Παναγιώτης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου των Δ.Ε. Σιδηροκάστρου, Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα ορίζεται να ασκεί ο κος Ζαπρίδης Ευστάθιος .

Ορίζει ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους στους οποίους ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

Α) Τσίντσιο Γεώργιο, στον οποίο ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 1. Εποπτεία και ευθύνη για τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σιδηροκάστρου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 2. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Μαθητικών Εστιών Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων, καθώς και του Κ.Π.Ε. Ποροϊων.
 3. Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη των θεμάτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της βιβλιοθήκης καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις σχολικές βιβλιοθήκες.

Β) Αργυροπούλου Σταυρούλα, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 1. Εποπτεία και συντονισμός της Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Σιντικής.
 2. Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Σιντικής.

Γ) Ρόδη Σουλτάνα, στην οποία ανατίθεται η άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

 1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν την προώθηση του Τουρισμού.
 2. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων, που αφορούν στον πολιτισμό και ειδικότερα στην Υλοποίηση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών.
 3. Εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά.