Δήλωση του Δημάρχου Σιντικής Φώτιου Δομουχτσιδη για την απουσία της αντιπολίτευσης από τα Δημοτικά Συμβούλια

 Σε δήλωση προχώρησε ο Δήμαρχος Σιντικής  Φώτης Δομουχτσίδης για τη μη συμμετοχή της αντιπολίτευσης σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νιώθω βαθύτατα λυπημένος για την αποχή σύσσωμης της αντιπολίτευσης από τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Για τρίτη συνεχόμενη φορά οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, υπό τις οδηγίες των επικεφαλής των, δεν εισήλθαν στη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός αυτού, παραβαίνουν τον ίδιο τους τον όρκο, έχοντας δηλώσει ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου ότι θα εκπληρώνουν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Μία δυνατή αντιπολίτευση, με προτάσεις και σχέδιο, είναι εποικοδομητική για όλους. Η Δημοτική Αρχή είναι κάθετα αντίθετη σε αυτές τις πρακτικές, που στην ουσία φιμώνουν την άλλη άποψη. Θα προχωρήσουμε για το καλό του Δήμου και των δημοτών με ή χωρίς την αντιπολίτευση. Τυχόν ευθύνες για την τρίτη συνεχή αδικαιολόγητη απουσία, θα ελεγχθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής».

Δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», για επιχειρήσεις του κλάδου της Υδατοκαλλιέργειας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:

-Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 01.10.2021 & ώρα 12:00.

-Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 15.10.2021 & ώρα 14:00.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.2.11 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ). Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11  αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας, με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.  Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων. Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11,  εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης έκαστης Πράξης.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19:

Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως:

Ενίσχυση = Δαπάνες 2020 – { [Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020 }

  Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση Δικαιούχου – Επιχείρησης
Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών  ιχθύων € 900 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
Μονάδες εκτροφής ειδών γλυκέων υδάτων € 700 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας € 150 / tn ονομαστικής δυναμικότητας
  Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους Δικαιούχου – Επιχείρησης
Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) € 700.000
Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ) € 2.000.000
 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Ο δυνητικός Δικαιούχος υποβάλει υποχρεωτικά μία αίτηση χρηματοδότησης για το σύνολο των παραγωγικών του μονάδων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  στα τηλ.: 213 150 11 81–83-86».

Επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Σιντικής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3899/21-08-2021.

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» του Δήμου Σιντικής σας ενημερώνει ότι τα ΚΑΠΗ επαναλειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο ΦΕΚ 3899/21-08-2021. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν θα πρέπει να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Η προσέλευση των ωφελουμένων θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων και για την παροχή αυστηρά μόνο υγειονομικών υπηρεσιών( παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, φυσιοθεραπεία).

Δεν επιτρέπεται  η προσέλευση για λόγους ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μπακρατσάς

Τελευταία υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο για τα Αθλητικά σωματεία

Ενημερώνουμε όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου μας,  ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη στο Μητρώο 2020) .

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.

 

 

Με εκτίμηση

Ομάδα υποστήριξης μητρώου ΓΓΑ

Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή προωθεί για 4000 άνεργους ο ΟΑΕΔ

Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο νέο διαδικτυακό «Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή» για 4.000 ανέργουςΗ προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Η νέα δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Google Ελλάδας που, ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν για τους ανέργους από την Google Ελλάδας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 35 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων, στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν μια νέα βιώσιμη νεοφυή επιχείρηση (start-up). Μέσα από αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν, όπως η ταυτότητα της επιχείρησης, η διαχείριση της αγοράς, η εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης από την Google.

Από το πρόγραμμα κατάρτισης θα ωφεληθούν 4.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, εκ των οποίων 3.000 ηλικίας έως 29 ετών και 1.000 άνεργοι ηλικίας από 30 έως 45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες →  Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Εποχή.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους και στη συνέχεια θα σταλεί στους ωφελούμενους email από τον ΟΑΕΔ με οδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και παρακολούθηση του προγράμματος. Τα διαδικτυακά μαθήματα και συνολικά το πρόγραμμα θα λήξουν στις 24 Δεκεμβρίου 2021.

Την δράση θα ακολουθήσει νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, για την προώθηση νέων ανέργων στην αυταπασχόληση μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, το οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα επιχορήγησης νέων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει 4.000 επιχειρηματικά σχέδια με 14.800 ευρώ για 12 μήνες, για τη δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.