Ορισμός Αντιδημάρχου & Εντεταλμένου Συμβούλου στον Δήμο Σιντικής

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους   195 κατοίκους
 4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Την από 1-9-2019 αίτηση ανεξαρτητοποίησής του δημοτικού συμβούλου Τορουνίδη Ιωάννη
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Λεωνίδα Λεωνάκη έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος, Πρασίνου κλπ) και Αθλητισμού με θητεία από 03/09/2021 έως και 31/08/2022 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 2. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης
 3. Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητας του.
 4. Εποπτεία και συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 5. Συνεργασία με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Αντιδημάρχους.
 6. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη των θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση Πρασίνου του Δήμου.
 7. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
 8. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της φυτικής παραγωγής.
 9. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
 10. Εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων ανάπτυξης του τομέα της ζωικής παραγωγής.
 11. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των βοσκοτόπων.
 12. Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με τους τομείς της αγροτικής οδοποιίας και των αποστραγγιστικών τάφρων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.
 13. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση του τομέα της άρδευσης, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, τον κ.Κυριάκο Μαυροφρύδη, στον οποίο ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία Δημοτικών Κοιμητηρίων
 2. Διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων
 3. Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Κατά τα λοιπά ισχύει η 330/2021 Απόφαση Δημάρχου

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου 2021

Στην απόφαση για απαγόρευση πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και κατ΄ επέκταση στην επικράτεια του Δήμου Σιντικής προχώρησε η Αντιπεριφέρεια Σερρών σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, ενεργοποιείται η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

Συγκεκριμένα τα σημεία είναι:

Α) Στον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή)

Β) Στο περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου

Γ) Στο περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν για τις ημέρες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4: Πολύ υψηλή & 5: Κατάσταση Συναγερμού.

Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2021. Έχει ισχύ από τις 7:30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7:30 το πρωί της επόμενης.

Για την εφαρμογή του μέτρου αποδεχόμαστε τον σχεδιασμό της Διοίκησης Π.Υ.Ν.Σερρών ως κάτωθι:

Ορίζονται 12 Σημεία Ελέγχου και Απαγόρευσης εισόδου, ως εξής:

Από την ΕΛ.ΑΣ με περιπολικά και τη χρήση φραγμών-εμποδίων:

 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή) στη διασταύρωση για Κανέλλα
 • Για τον ορεινό όγκο Λαϊλιά (πάνω από την Ορεινή) στη λίμνη πάνω από το Καπνόφυτο
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο Πεδίο βολής Αμπέλας
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στην Ι.Μ Κηρύκου και Ιουλίτης
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο κτήμα Γάλβα
 • Για το περιαστικό δάσος Σιδηροκάστρου στο σημείο Πισίνες
 • Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στην κατασκήνωση Πλατανακίων
 • Για το περιαστικό δάσος Άνω Ποροϊων στον Άγιο Δημήτριο
 • Για το περιαστικό δάσος στο Μανδράκι

Όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στη συμβολή των δασικών δρόμων με τους αντίστοιχους επαρχιακούς δρόμους. Απομάκρυνση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και ΕΛ.ΑΣ, εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων (πεζών ή εποχούμενων), που συμμετέχουν στην πυροπροστασία των ανωτέρω περιοχών κατόπιν έγκρισης της Π.Υ.Ν.Σερρών.

Επίσης θα καταγράφονται οι πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται στις ανωτέρω περιοχές. Οι εθελοντικές οργανώσεις που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και δράσεις για τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών της Π.Ε Σερρών, αντιπυρικής περιόδου 2021, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικοποίηση των περιπολιών τους στους τομείς ευθύνης τους.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 34 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6, 1ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις».

Για οποιοδήποτε περιστατικό είτε απορία που μπορεί να προκύψει από τα παραπάνω, απευθυνθείτε είτε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας κ.Ευσταθιο Ζαπρίδη 6980893668, είτε στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Σιντικής κ.Αριστείδη Καρατζούλη στο τηλέφωνο: 6937179087

ΟΑΕΔ-Κοινωφελής Εργασία: Η νέα προκήρυξη για τις 25.000 θέσεις

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της προκήρυξης το νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την πρόσληψη 25.οοο ανέργων σε υπηρεσίες των δήμων.

Ως γνωστόν εντός του Αυγούστου οι δήμοι της χώρας δήλωσαν τις ειδικότητες των εργαζομένων που χρειάζονται στις υπηρεσίες τους. Αυτή τη στιγμή γίνεται από το υπουργείο Εργασίας η διασταύρωση των προσφερομένων θέσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι Δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά τους δήμους θα δημοσιοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη, οι θέσεις ανά ειδικότητα και δήμο και θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις δεν μπορούν να κάνουν ωφελούμενοι των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας τουλάχιστον για τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή σίγουρα για δημόσιες προσκλήσεις 3/2019 και 4/2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη θα δημοσιευτεί το δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου και άμεσα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Ο νέος κύκλος θα αφορά όπως προαναφέραμε περίπου 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα – Οι ειδικότητες

 1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 2. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης του διασυνοριακού έργου River_Plus.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με ακρωνύμιο RiverPlus, εταίρος του οποίου είναι και ο Δήμος Σιντικής, εντάσσεται το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάτοικοι των των Δήμων Ηράκλειας, Σιντικής και Εμμανουήλ Παππά.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ( 10ΩΡΕΣ)
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING/BRANDING ΤΟΠΟΥ ( 10 ΩΡΕΣ).

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ. Για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ.