Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής από 30/11/2020 έως 07/12/2020.

  Σιδηρόκαστρο   27/11/2020

   Αριθ.  Πρωτ.: 11097

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής από 30/11 έως 07/12/2020».

 Για την περίοδο έως και 7 Δεκεμβρίου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη  τις τελευταίες  αποφάσεις  της κυβέρνησης με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς και το ΦΕΚ 4899 – 6/11/2020, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  και το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα :

 

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και όλοι οι παραγωγοί. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη θα συμμετάσχουν όσοι κατέχουν πάγκο με ζυγό αριθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020

 

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και όλοι οι παραγωγοί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

 

Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού και ατομικής υγιεινής καθώς και  οι παραγωγοί. Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μίχος Αλέξανδρος Έως Χριστοφορίδης Νικόλαος.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

    Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.  

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Ανακοίνωση από το Ν.Π.Δ.Δ. Σιντικής «Πρόνοια & Αγωγή» για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πρόνοια και Αγωγή» του Δήμου Σιντικής ανακοινώνει ότι από 17/11/2020 λειτουργούν πάλι οι τηλεφωνικές γραμμές 2323350287 & 2323022564 για οποιοδήποτε αίτημα των δημοτών, που ανήκουν σε ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε σχέση με την πανδημία του covid – 19.

Αιτήματα όπως αγορά τροφίμων, φαρμάκων, εξόφληση λογαριασμών ή οτιδήποτε άλλο, θα εξυπηρετούνται από την υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, η οποία οργανώθηκε κατάλληλα για αυτό ειδικά το λόγο.

Στόχος μας είναι σε όλη την διάρκεια της πανδημίας του covid – 19, να μη μείνει κανένας δημότης μας αβοήθητος.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπακρατσάς

Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% οικιακών καταναλωτών.

Σιδηρόκαστρο   13/11/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 10340

Θέμα: «Ανάρτηση πίνακα δικαιούχων επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%»

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού,  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.

Όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ (Άρθρο 4 παρ. 8), στις περιπτώσεις ενεργών παροχών οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,  οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να αποστείλουν στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές  θα πρέπει να διαβιβάζονται αμελλητί από τους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε  στην ως άνω υποχρέωσή μας,  σας ενημερώνουμε έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση

epimerismos_telous_ape_2020@deddie.gr,

μέσω της οποίας θα δεχόμαστε τις σχετικές βεβαιώσεις μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή,  η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα απενεργοποιηθεί.

Για την διευκόλυνσή σας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των βεβαιώσεων,  σας αποστέλλουμε συνημμένο πρότυπο αρχείο Excel με συγκεκριμένη γραμμογράφηση η οποία εξυπηρετεί την αυτοματοποιημένη ενημέρωση της βάσης δεδομένων Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους που συντηρεί η  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα σας ενημερώσει για την ανάρτηση του τελικού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 Τορουνίδης Ιωάννης

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου rapid tests στον Δήμο Σιντικής.

Σε συνέχεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή με εκπροσώπους φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αποφασίστηκε η συνέχιση των Rapid Tests ανά Δήμο . Τα tests θα γίνονται στοχευμένα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες εργαζομένων,  σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, πάντοτε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και με στόχο να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του κορωνοϊού.

Όπως ενημερωθήκαμε από συνεργάτες του Υπουργού, μετά την χθεσινή σύσκεψη που ακολούθησε μεταξύ του Σερραίου Υπουργού και του Υπουργείου Υγείας,  για τον προγραμματισμό  των επόμενων δράσεων, αποφασίστηκε  η έναρξη του δεύτερου κύκλου στην ΠΕ Σερρών. Ο δεύτερος κύκλος θα ξεκινήσει από την Ροδόπολη του Δήμου Σιντικής, ανταποκρινόμενοι στο ενδιαφέρον της απομακρυσμένης τοπικής σερραϊκής κοινωνίας και του Τοπικού Κ.Υ., μετά από συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή του Δήμου Σιντικής. Για τους χρόνους θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Ο αρμόδιος θεματικός Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον Τοπικό Αντιδήμαρχο θα επιληφθούν για την ομαλή διεξαγωγή και τον προγραμματισμό της δράσης του ΕΟΔΥ,  για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού.

Σε αυτή τη κρίση Είμαστε Όλοι Μαζί!

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής προς τους πολίτες ανακοινώνεται ότι:

 1. Όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο, όπως αυτή προβλήθηκε από τα ΜΜΕ, οφείλει να ενημερώνει τους δημότες του για τις καλές ειδήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία μας.
 2. Για την περίοδο κατά την οποία στο Δήμο Σιντικής υπήρξε το θέμα με τον Δυτικό Νείλο, ενημερώνουμε ότι ο δήμος προέβη σε ψεκασμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στα σημεία που έπρεπε να γίνουν και εγκαίρως. Επίσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μοιράστηκαν ενημερωτικά έντυπα με οδηγίες προς τους δημότες για την προστασία τους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και τις λαϊκές αγορές.
 3. Σχετικά με τον Covid-19, τα λαμβανόμενα μέτρα είναι αυτά της πολιτείας, τα οποία οφείλουμε να τηρούμε. Από την πλευρά του ο Δήμος και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησαν και συνεχίζουν τις απολυμάνσεις, διένεμαν μάσκες στα σχολεία και για την καλύτερη ασφάλεια των δημοτών έγιναν rapid tests στο προσωπικό του Δήμου και στους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους πολίτες.
 4.  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με πρωτοβουλία της μαζί με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. έχει τυπώσει και διανέμει φυλλάδια για την πρόληψη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες που τα λαμβάνουν να μη τα πετάνε. Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλο το δήμο.
 5. Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δε προσφέρεται για για μικροπολιτική γιατί το έργο της έχει να κάνει με τη ζωή και την προστασία του πολίτη και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αντιθέτως, η Γ.Γ.Π.Π. του Δήμου Σιντικής είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για ενημέρωση. Σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι σ’ αυτή την προσπάθεια.
 

Με εκτίμηση

 

Ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Δ. Σιντικής                                   Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Πολιτικής Προστασίας

   Αριστείδης Καραντζούλης                                                                                                                                           Ιωάννης Τορουνίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Η Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου σας προσκαλεί στην προβολή ταινίας  «Ο Μικρός Νικόλας πάει διακοπές» που θα πραγματοποιηθεί  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 16:00 μ.μ. , στα πλαίσια των Συνοδευτικών Δράσεων του ΤΕΒΑ. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω FACEBOOK  στη σελίδα ‘‘Δήμος Σιντικής ΤΕΒΑ ΠΚΜ Συνοδευτικά’’, ή πατήστε στον σύνδεσμο: https://zoom.us/j/99610821440

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ψυχαγωγήσει τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ προβάλλοντας αγαπημένες ταινίες για όλη την οικογένεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800 100 1770

Από κινητό: 6907650399

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αριθ. ΣΟΧ 4/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 4/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με κωδικό ειδικότητας 101 και ενός ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (σκαπτικού μηχανήματος) με κωδικό ειδικότητας 102

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από αύριο  12/11/2020 μέχρι 23/11/2020.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής.

Σιδηρόκαστρο   10/11/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 10177

Προς: Παραγωγούς και μικροπωλητές λαϊκών αγορών Δήμου Σιντικής.

ΘΕΜΑ :« Ενημέρωση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Σιντικής».

 Για την περίοδο έως και 30 Νοεμβρίου 2020 και λαμβάνοντας υπόψη  τις τελευταίες  αποφάσεις  της κυβέρνησης με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού καθώς και το ΦΕΚ 4899 – 6/11/2020, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  και το οποίο τέθηκε ήδη σε ισχύ για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα :

Για τη λαϊκή αγορά της Ροδοπόλεως

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και οι παραγωγοί. Στις 11 και 25 Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν όσοι κατέχουν πάγκο με μονό αριθμό ενώ στις 18 Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν όσοι κατέχουν πάγκο με ζυγό αριθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση θα αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020

Για τις λαϊκές αγορές Πετριτσίου και Κερκίνης

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού, και ατομικής υγιεινής καθώς και οι παραγωγοί. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

 Για τη λαϊκή αγορά του Σιδηροκάστρου

Θα συμμετάσχουν μόνο οι επαγγελματίες πωλητές που εμπορεύονται είδη διατροφής, καθαρισμού και ατομικής υγιεινής καθώς και  οι παραγωγοί.

Στις 12 και 26 Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Αΐβαζίδης Αλέξανδρος  Έως Ματάκου Αγγελική.

Στις 19 Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν οι πωλητές και παραγωγοί κατά αλφαβητική σειρά και πιο συγκεκριμένα: Από Μίχος Αλέξανδρος  Έως Χριστοφορίδης Νικόλαος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της μάσκας από όλους και η τήρηση της απόστασης των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων ΦΕΚ 4899 6/11/2020.

Η επίβλεψη εφαρμογής των παραπάνω θα γίνει με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων της Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και των αρμόδιων υπαλλήλων.  

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Ρόδη Σουλτάνα

Οδηγίες στους δημότες Σιντικής για τα νέα εξατομικευμένα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού.

Όπως ανακοινώθηκε χθές από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, νέα, εξατομικευμένα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού θα ισχύσουν από σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ώρα 06.00 και για 14 ημέρες, σε ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Ανοικτά παραμένουν χονδρεμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία, καθώς και τα σχολεία. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η τηλε-εκπαίδευση σε όλα τα λύκεια, καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στις δύο αυτές περιοχές εφαρμόζεται 24ωρος περιορισμός στις μετακινήσεις με εξαιρέσεις ανά χρονική ζώνη (05.00-21.00 και 21.00-05.00). Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα μπορούν να μετακινούνται με προηγούμενη (δωρεάν) αποστολή SMS στο 13033, όπως γινόταν στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη. Δεν χρειάζεται SMS.

 

Συγκεκριμένα:

 • Για το διάστημα 00-21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για τους παρακάτω λόγους:
 1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). [SMS – Επιλογή 1]
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. [SMS – Επιλογή 2]
 3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. [SMS – Επιλογή 3]
 4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα [SMS – Επιλογή 4]
 5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [SMS – Επιλογή 5]
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. [SMS – Επιλογή 6]
 • Για το διάστημα 21:00-05:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις ΜΟΝΟ για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS – Επιλογή 1] και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS – Επιλογή 6].

Σημειώνεται επίσης ότι η μετάβαση ανήλικων τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS – Επιλογή 4 και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας.

Απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αναστέλλονται προς το εξωτερικό, ενώ επιτρέπονται μόνο για αυστηρά επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας στις μεταφορές εσωτερικού.

Επιπλέον:

 • Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου (εξαιρούνται τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως supermarket, minimarket κλπ, καθώς και τα pet shop), των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής.
 • Η εστίαση παραμένει σε αναστολή λειτουργίας, ενώ επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και το Σαββατοκύριακο.
 • Στις μεταφορές, προβλέπεται περιορισμός στον αριθμό των επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι 1 άτομο πλέον του οδηγού (εξαιρούνται ανήλικα τέκνα).
 • Στην αναστολή λειτουργίας των παιδότοπων, συμπεριλαμβάνονται οι παιδικές χαρές και τα πάρκα ψυχαγωγίας / θεματικά πάρκα.
 • Στους χώρους λατρείας, οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς παρουσία πιστών, ενώ επιτρέπονται μόνο τελετές κηδειών με παρουσία έως 9 άτομα.
  ΠΑΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ Α) Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο: Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζόμενου Για μεμονωμένες μετακινήσεις μαθητών/τριών απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο: Βεβαίωση κυκλοφορίας ανήλικου/ης μαθητή/τριας Βεβαίωση κυκλοφορίας ενήλικου/ης μαθητή/τριας   ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ Β) Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης. 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.
 5. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
  2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας το ακόλουθο έντυπο Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών.   3. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

 1. Όνομα/Επίθετο
 2. Διεύθυνση Κατοικίας
 3. Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού
 4. Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή
 

Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων, έτους 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων, έτους 2020.

Δικαιούχοι θεωρούνται:

 1. Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ
 2. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
 3. Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67%
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Στρατευμένοι οικογενειάρχες

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διάθεση των καυσόξυλων:

 1. Αίτηση – Υπέυθυνη Δήλωση (Συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Δίνεται από το Δήμο, απαραίτητη η προσκόμιση του Ε1)
 3. Βεβαίωση συνταξιούχων ΟΓΑ (Από τον αρμόδιο ανταποκριτή απαραίτητο το Βιβλιάριο Υγείας)
 4. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας (Για τις πολύτεκνες οικογένειες πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας)
 5. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και πάνω
 6. Βεβαίωση μακροχρόνιας κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ)
 7. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν προσέρχονται για την εγγραφή τους.

Οι Αιτήσεις θα γίνονται από την Τετάρτη 4/11 μέχρι Πέμπτη 12/11 στο χώρο του ΚΑΠΗ (Κυλικείο) αυστηρά με τηλεφωνικό ραντεβού.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23230 22524