Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Εγινε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2965 τεύχος Β’ της 20ης Ιουλίου 2020 η Αριθμ. 7017/7/1-Θ ́Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Η απόφαση περιγράφει τα προσόντα των φρουρών, την διαδικασία των προσλήψεων, τις στολές που πρέπει να φορούν, την εκπαίδευση, τις άδειες κλπ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι

  1. Η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό οι παραπάνω φορείς γνωρίζουν εγγράφως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τους.
  2. Για την πρόσληψη υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού ή της Επιχείρησης και των ενδιαφερομένων ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού και με τη διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα.
  3. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, η απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, η νυκτερινή εργασία, οι εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσλαμβανομένων έναντι των εργοδοτών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενεργούν τις προσλήψεις, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εργατικής και της περί συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα.
  4. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε έργα διάφορα του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται.

Άρθρο 2 Προσόντα

  1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: α. Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες). β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ χωρίς υπο- δήματα. ε. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. στ.Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. ζ. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). η. Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. θ. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή. ι. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέ- χουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β ́ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη. ια. Οι φορείς στο αίτημα που υποβάλουν στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να προτείνουν επιπλέον προσόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη-πρόσκληση ως προαπαιτούμενα και εξαιρούνται της μοριοδότησης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα τις σχετικές προτάσεις των φορέων.
  2. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν: α. Η καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον (Β2). β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. γ. Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας. δ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. στ.Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

Άρθρο 3 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποψηφίων

  1. Η πρόσληψη των υποψηφίων από τους φορείς γίνεται μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα προσόντα πρόσληψης, οι θέσεις που θα καλυφθούν, κατά πόλη, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  2. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στον ΟΑΕΔ και στους ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτάται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω, στο «www.hellenicpolice.gr», καθώς και την ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
  3. Η προκήρυξη εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτημάτων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 1, η δε έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού γίνεται σε χρόνο που ορίζεται με την προκήρυξη.

Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης/Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων-Αρχιφυλάκων-Αστυφυλάκων, της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.

Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με αυτή την απόφαση καθορίζονται με τη σύμβαση εργασίας, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργεί την πρόσληψη εφαρμοζομένων των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τις αποδοχές αυτές δικαιούται να λαμβάνει το προσωπικό αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον υπολογιστή ή το κινητό, μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εμπλουτίζει τη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας από τις αρχές Ιουνίου 2020, ενώ αναμένεται σύντομα να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Η υπηρεσία παρέχεται με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Διευκρινίζεται ότι αυτήν τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης.

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet – αυτονόητα, μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν σε αρμόδια υπηρεσία ή ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου: • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης • Πιστοποιητικό γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) • Πιστοποιητικό ιθαγένειας • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου