Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Εγινε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2965 τεύχος Β’ της 20ης Ιουλίου 2020 η Αριθμ. 7017/7/1-Θ ́Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

Η απόφαση περιγράφει τα προσόντα των φρουρών, την διαδικασία των προσλήψεων, τις στολές που πρέπει να φορούν, την εκπαίδευση, τις άδειες κλπ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι

 1. Η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτό οι παραπάνω φορείς γνωρίζουν εγγράφως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τους.
 2. Για την πρόσληψη υπογράφεται σύμβαση μεταξύ των Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού ή της Επιχείρησης και των ενδιαφερομένων ιδιωτών οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού και με τη διαδικασία που καθορίζεται στα επόμενα άρθρα.
 3. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ο χρόνος εργασίας, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, η απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, η νυκτερινή εργασία, οι εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσλαμβανομένων έναντι των εργοδοτών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενεργούν τις προσλήψεις, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εργατικής και της περί συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα.
 4. Απαγορεύεται η απασχόληση του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε έργα διάφορα του σκοπού για τον οποίο προσλαμβάνεται.

Άρθρο 2 Προσόντα

 1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών, πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: α. Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες). β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. γ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ χωρίς υπο- δήματα. ε. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. στ.Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. ζ. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). η. Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. θ. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή. ι. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέ- χουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β ́ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη. ια. Οι φορείς στο αίτημα που υποβάλουν στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να προτείνουν επιπλέον προσόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη-πρόσκληση ως προαπαιτούμενα και εξαιρούνται της μοριοδότησης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα τις σχετικές προτάσεις των φορέων.
 2. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν: α. Η καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον (Β2). β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. γ. Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας. δ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. στ.Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

Άρθρο 3 Προκήρυξη-Πρόσκληση υποψηφίων

 1. Η πρόσληψη των υποψηφίων από τους φορείς γίνεται μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου αναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα προσόντα πρόσληψης, οι θέσεις που θα καλυφθούν, κατά πόλη, ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, ο τρόπος εξαγωγής των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 2. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στον ΟΑΕΔ και στους ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτάται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω, στο «www.hellenicpolice.gr», καθώς και την ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 3. Η προκήρυξη εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτημάτων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 1, η δε έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού γίνεται σε χρόνο που ορίζεται με την προκήρυξη.

Το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης/Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων-Αρχιφυλάκων-Αστυφυλάκων, της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.

Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με αυτή την απόφαση καθορίζονται με τη σύμβαση εργασίας, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Ν.Π.Δ.Δ., τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που ενεργεί την πρόσληψη εφαρμοζομένων των τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Τις αποδοχές αυτές δικαιούται να λαμβάνει το προσωπικό αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον υπολογιστή ή το κινητό, μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό εμπλουτίζει τη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας από τις αρχές Ιουνίου 2020, ενώ αναμένεται σύντομα να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Η υπηρεσία παρέχεται με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Διευκρινίζεται ότι αυτήν τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013. Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης.

Η διαδικασία έκδοσης είναι εξαιρετικά απλή και πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet – αυτονόητα, μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν σε αρμόδια υπηρεσία ή ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου: • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης • Πιστοποιητικό γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) • Πιστοποιητικό ιθαγένειας • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης (και για ανήλικα τέκνα συνδεδεμένα με το ΑΦΜ του αιτούντος) για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Αναβολή εκδηλώσεων λόγω κορωνοϊού.

Ο Δήμος Σιντικής και το Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.» , έπειτα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για απαγόρευση πανηγυριών και λοιπών μαζικών εκδηλώσεων λόγω του κορωνοϊού, ενημερώνει τους πολίτες ότι οι προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα εκδηλώσεις και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, αναβάλλονται.

Η Δημοτική Αρχή με αίσθημα ευθύνης και προτάσσοντας την υγεία και ασφάλεια των δημοτών της, όπως έπραξε και την περίοδο έξαρσης της υγειονομικής κρίσης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση και ανάλογα θα λαμβάνει αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή μη των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Δημάρχου Σιντικής κου Δομουχτσίδη Φώτιου προς τον κο Παναγιώτη Σαββίδη του Αβραάμ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Φώτιου Δομουχτσίδη του Στρατή  , Δημάρχου Σιντικής και κατοίκου Σιδηροκάστρου.

ΠΡΟΣ

Παναγιώτη Σαββίδη του Αβραάμ, κατοίκου Αθηνών

                      ———————————————————-

                                                                                                             Σιδηρόκαστρο 14-7-2020

Την 3η Ιουλίου  2020 στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ προβλήθηκε ρεπορτάζ  σχετικά με χώρο στην είσοδο του Σιδηροκάστρου, δείχνοντας συγχρόνως την εικόνα που παρουσίαζε ο χώρος αυτός με την ύπαρξη μπαζών-ογκωδών αντικειμένων –απορριμμάτων.

Στην αρχή του ρεπορτάζ ακούγεται η φωνή  δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού να προλογίζει το ρεπορτάζ  « σε μία χωματερή έχει μετατραπεί χώρος στην είσοδο του Σιδηροκάστρου, με ασυνειδήτους πολίτες να πετούν μπάζα εκτός των μεταλλικών κάδων…».

Στη συνέχεια του ρεπορτάζ και με την παρουσία τους στον ανωτέρω χώρο υπάρχουν δηλώσεις ,τόσο του αντιδημάρχου καθημερινότητας Παναγιώτη Σαββίδη , όσο και δύο υπαλλήλων καθαριότητας του δήμου οι οποίο πέραν των άλλων  αναφέρουν και τα εξής : εντός του χώρου αυτού ο δήμος Σιδηροκάστρου έχει τοποθετήσει τρία κοντέϊνερ ( μεταλλικούς κάδους) και ένα στην είσοδο αυτού, προκειμένου οι δημότες να ρίχνουν σ’ αυτά τα ογκώδη  ή άλλα αντικείμενα ή μπάζα. Ο  δήμος Σιδηροκάστρου ανά δεκαήμερο τουλάχιστον , καθαρίζει το χώρο ( τον κάνει «τζάμι» κατά δήλωση του υπαλλήλου καθαριότητας στο ρεπορτάζ) πλην όμως, την επομένη ημέρα και πάλι βλέπουν τον χώρο γεμάτο από μπάζα και πάσης φύσεως αντικείμενα τα οποία «πετούν» την νύκτα οι δημότες του δήμου Σιντικής, αντί να τα  τοποθετούν εντός των κάδων που υπάρχουν.

Μάλιστα , όπως δήλωσε στο ρεπορτάζ  ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας την 3-7-2020  από τους τρείς κάδους, ο μεσαίος ήταν άδειος και οι υπόλοιποι μισογεμάτοι, αφού, οι δημότες Σιντικής κατά τη διάρκεια της νύκτας  «προτιμούν να πετούν τα απορρίμματά τους» εκτός των κάδων.

Οι υπάλληλοι της καθαριότητας στο ίδιο ρεπορτάζ , κάνουν έκκληση στους δημότες Σιντικής να μην ρίχνουν μπάζα –ογκώδη αντικείμενα εκτός των κάδων και μάλιστα αναφέρουν ότι, μπορούν να τηλεφωνούν προκειμένου να περνούν να παίρνουν τα απορρίμματα από το χώρο τους ,πράγμα που γίνεται πολλές φορές από τους υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου Σιντικής .

 Όποιος είδε το ανωτέρω ρεπορτάζ , τις εικόνες, τις δηλώσεις που περιείχε των δημοσιογράφων του τηλεοπτικού σταθμού όπου προβλήθηκε , του αντιδημάρχου του δήμου Σιντικής και των υπαλλήλων καθαριότητας του δήμου , αμέσως θα αντιλαμβανόταν ότι , ο δήμος Σιντικής και  η υπηρεσία καθαριότητας αυτού πράττουν στο ακέραιο το καθήκον τους, διατηρούν το δήμο καθαρό , βρίσκονται στη διάθεση του δημότη Σιντικής για την αποκομιδή των απορριμμάτων του ακόμη και από τον δικό του χώρο , τοποθετούν και καθαρίζουν, ως οφείλουν, τους κάδους.

Σαφώς βέβαια ,  ουδόλως είναι στα καθήκοντα ή στις αρμοδιότητες του δήμου Σιντικής και των οργάνων του, η  «εκπαίδευση και παιδεία» των δημοτών, προκειμένου αυτοί να τοποθετούν τα αντικείμενα που δεν επιθυμούν πλέον να κατέχουν εντός των κάδων και όχι να τα «πετούν» εκτός αυτών και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύκτας. Αυτό εναπόκειται στη συνείδηση και στην αξιοπρέπεια του κάθε δημότη-πολίτη ,στην αγωγή και οικολογική συνείδηση που οφείλει να έχει, στην αυτονόητη εκπλήρωση της υποχρέωσης του να διατηρεί το περιβάλλον καθαρό.

Αυτό το γεγονός, δηλαδή , «την ρίψη σκουπιδιών» εκτός των κάδων από τους δημότες Σιντικής ,  έκρινε και κατέκρινε το ανωτέρω ρεπορτάζ που προβλήθηκε την  3-7-2020  από το ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ και αυτό κατανόησε όποιος το παρακολούθησε.

Την 6η Ιουλίου 2020 και στο site με την επωνυμία Σιντική True Story του οποίου είστε διαχειριστής , προβήκατε σε ανάρτηση με τίτλο «Αυτοί που θ’ άλλαζαν τη Σιντική» κάτω της οποίας υπήρχε σχόλιο σας που ανάφερε τα εξής : Υποσχέθηκαν πως θα αλλάξουν τη Σιντική. Δεν κατάφεραν να αλλάξουν ούτε τα βασικά που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των δημοτών , όπως η καθαριότητα, το πράσινο και βέβαια ο καθαρισμός των ρεμάτων που έχουν μετατραπεί σε ..¨ζούγκλα¨ (όπως του Κρουσοβίτη).

Εικόνες που προβλήθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ και δε συνάδουν με όσα πραγματικά αξίζουν και δικαιούνται οι δημότες Σιντικής , που καταβάλλουν τέλη για τα αυτονόητα. Αλήθεια αξίζουμε τις εικόνες αυτές;  Κάτωθι του σχολίου ακολουθούσε βίντεο με τίτλο « Άλλαξαν όντως τη Σιντική την κατάντησαν απέραντη χωματερή και ζούγκλα» το οποίο περιείχε μίξη, αφενός μεν , εικόνες του χώρου από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ της 3-7-2020 και από το ρέμα του Κρουσοβίτη, αφετέρου δε , εικόνα δική μου στο κάστρο Σιδηροκάστρου και το περιεχόμενο  προεκλογικού μηνύματος μου προς τους δημότες Σιντικής κατά την εκλογική περίοδο του έτους 2014.

 Επειδή κύριε Παναγιώτη Σαββίδη:

α) αν και θητεύσατε ως συνεργάτης Δημάρχου , πέραν των μουσικών εκδηλώσεων που οργανώσατε στο Μανδράκι , θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι , τα ρέματα και ο καθαρισμός αυτών ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

β) η  ανάρτησή σας στο ως άνω site , τα αναγραφόμενα από εσάς , το περιεχόμενο και το βίντεο που ,  όπως και ο ίδιος επικαλείστε, βασίζεται σε εικόνες που προβλήθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ, δηλαδή την 3-7-2020 στο ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ και στο ρεπορτάζ που έκανε για την ρίψη μπαζών και απορριμμάτων από τους δημότες Σιντικής, σε χώρο στην είσοδο του Σιδηροκάστρου και εκτός των σ’ αυτόν τοποθετημένων κάδων,

γ) η σύνδεση των εικόνων που περιείχε το ανωτέρω ρεπορτάζ του ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ, που αναδημοσιεύσατε και προβάλατε στην ανάρτησή σας, με την εικόνα μου και το περιεχόμενο του μηνύματος που περιείχε το  προεκλογικό σπότ του έτους 2014 , γίνεται παντελώς αυθαίρετα και παράνομα από εσάς και ως πλήρως ξεκάθαρα και κρυστάλλινα αποδεικνύεται, ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια των γεγονότων,

δ) ο δήμος Σιντικής , πράττει δια των υπηρεσιών του το καθήκον του για την προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα, όχι μόνο του Σιδηροκάστρου αλλά των τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

Κύριε Παναγιώτη Σαββίδη προς αποκατάσταση της αλήθειας ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως, με τη λήψη της παρούσας προβείτε :

1)  στο ανωτέρω site του οποίου είστε διαχειριστής, σε προβολή ολοκλήρου του ρεπορτάζ που προβλήθηκε την 3-7-2020 από τον τηλεοπτικό σταθμό ΤΗΛΕΠΙΛΟΓΕΣ (https://youtu.be/mB 1k9_Kn0VA?t=44 και όχι μόνο επιλεγμένων από εσάς εικόνων αυτού, ως πράξατε στην ανάρτησή σας)

2) στη δημοσίευση στο site της παρούσας εξώδικης δήλωσης –διαμαρτυρίας και

3) παύσετε να χρησιμοποιείτε και να προβάλετε  στο site το προεκλογικό μου σπότ του έτους 2014, προς εξυπηρέτηση και μόνο δικών σας σκοπών και επιδιώξεων, άλλως επιφυλάσσομαι στην άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μου .

Την παρούσα  την κοινοποιώ και στο site του οποίου είστε διαχειριστής , έτσι ώστε, να προβείτε με τη λήψη της στην άμεση δημοσίευση-ανάρτηση όλων των ανωτέρω για τα οποία σας καλώ , προς  πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας την οποία οφείλουν να γνωρίζουν όλοι οι δημότες Σιντικής και όχι της από εσάς επιλεκτικά και για ίδιους σκοπούς προβαλλόμενης διαστρεβλωμένης «αλήθειας» .

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, προς αυτόν  τον οποίο απευθύνεται προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες ,αντιγράφοντας δε αυτή ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως .

                                                                                       Ο Δήμαρχος Σιντικής

                                                                                       Φώτιος Δομουχτσίδης

Απόκτηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας των Λουτροπόλεων του Δήμου Σιντικής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και οι δυο λουτροπόλεις του Δήμου Σιντικής απέκτησαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Οι δύο λουτροπόλεις ιδιοκτησίας του Δήμου μας, Σιδηροκάστρου και Αγκίστρου απέκτησαν πλέον Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σαν Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.) με βάση την Υ.Α. 2704/2018. Από τις λίγες στον ελληνικό χώρο.

Έτσι και μετά την προγενέστερη έκδοση των ΦΕΚ αναγνώρισης των ιαματικών τους ιδιοτήτων από το έτος 2018, διαθέτουν τις σχετικές νομιμοποιήσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή τους.

Η προσπάθεια και η συνεργασία του Δήμου, της Σιντικής ΔΑΕ και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΑΕ απέφεραν την επιτυχή έκβαση.

Προχωράμε.

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Λουτρόπολης Σιδηροκάστρου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A8%CE%A5465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%96%CE%92%CE%9E?inline=true

 

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Λουτρόπολης Αγκίστρου.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%96%CE%99465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%93%CE%A3%CE%9F?inline=true

 

Αισθητική και Ενεργειακή αναβάθμιση του ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ

   ΤΟ ΓΕΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ (ΧΩΡΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ (ΔΗΜΟ, ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΟΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΥΟΥΝ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗ ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΡΑΣΤΩΝΗΣ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο Διευθυντής

 

  Δημ. Κ. Χατζηπαναγιώτου

      ΠΕ02,υπ. Διδάκτωρ, Μ.Α., Μ.Sc.

   

Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων.

Έπειτα από το φαινόμενο που παρατηρήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά στην ανεξέλεγκτη ρίψη ογκωδών απορριμμάτων στην πόλη του Σιδηροκάστρου, ο Δήμος Σιντικής ενημερώνει τους δημότες του ότι οι κάδοι έχουν μεταφερθεί σε άλλο σημείο της πόλης.

Όσοι επιθυμούν να απορρίψουν τα ογκώδη αντικείμενά τους ή τα μπάζα, θα πρέπει να καλέσουν πρώτα στο Δήμο στο τηλέφωνο 2323350200 κατά τις πρωινές ώρες, ώστε να διευκρινιστεί η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος επιτόπιος έλεγχος.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απλή και αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μας. Οποιαδήποτε παράβαση θα διώκεται ποινικά.

Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο Δήμο Σιντικής.

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ & Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 από τις 09:30 έως τις 13:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ , κτίριο πρώην ορφανοτροφείο στο Σιδηρόκαστρο Δήμου Σιντικής , Τ.Κ  62300. Παρακαλείστε να προσέλθετε για να παραλάβετε προϊόντα στα πλαίσια του προγράμματος ΤΕΒΑ. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί   ως εξής: ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ Κάθε αίτηση – νοικοκυριό αποτελούμενη από δύο μέλη και πάνω θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ  προϊόντα:
 1. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ                                 Τεμάχια 1  Βάρος 100ml
 2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ Τεμάχια 1                        Βάρος 1,0 lt
 3. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ Γ.Χ.               Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 lt
 4. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ                                       Τεμάχια 1 Βάρος 1,0 lt
 5. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ Τεμάχια 1  Βάρος 1,0 kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  4,10  κιλά.   Κάθε ωφελούμενος με βρέφος θα παραλάβει επιπλέον τα εξής Ξηρά-Βρεφικά προϊόντα:
 1. ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ  Τεμάχια 4 Βάρος 0,25kg
 2. ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ              Τεμάχια 5  Βάρος 0,25kg
Σύνολο κιλών ανά ωφελούμενο:  2,25  κιλά. Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση. Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους των προϊόντων (κυρίως πολυμελών οικογενειών) , απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μεταφέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.     Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2323022564

Αποτελέσματα της με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός ΠΕ Ψυχολόγου στο Κέντρο Κοινότητας Σιντικής.

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων στο Κέντρο Κοινότητας Σιντικής

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ.101 πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 02/07/2020 μέχρι 13/07/2020