Απαλλαγή 100 % τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις πληγείσες επιχειρήσεις –φυσικά πρόσωπα.

Με την  αρίθμ.  47/2020 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο   Σιντικής , αποφάσισε  την απαλλαγή κατά 100% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όλη την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωναϊου για τις πληγείσες επιχειρήσεις –φυσικά πρόσωπα.

 Οι πληγείσες επιχειρήσεις- φυσικά πρόσωπα  πλέον της   αίτησής τους,  παρακαλούνται  να προσκομίζουν την υπεύθυνη δήλωση του ΕΡΓΑΝΗ ή το Έντυπο Έναρξης Εργασιών όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έναν λογαριασμό Δ.Ε.Η. .

  Για περισσότερες  πληροφορίες  παρακαλούμε να απευθύνεστε   στο αρμόδιο γραφείο  εσόδων του Δήμου , αρμόδιος υπάλληλος Διόδου Πέτρος τηλ . 2323350233 κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012/Β’ – Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών), οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη λήψη μέτρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να προβούν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται εντός αυτών των χώρων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
Στους παραπάνω χώρους, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου .
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των οικοπέδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).