Διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2020.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Σιντικής ανακοινώνει τη διακοπή των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης για λόγους προστασίας και πρόληψης της δημόσιας υγείας σήμερα Δευτέρα 03-02-2020 και τη Τρίτη 04-02-2020.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Σιντικής πρόκειται να  προβεί στην προκήρυξη Δημόσιου πλειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του  ΕΠΑΛ  Σιδηροκάστρου. Η εν λόγω ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης το υψηλότερο ποσό ανά μαθητή. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τρια  ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50)€ ανά μαθητή ετησίως( 189 εργάσιμες μέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
  • α)Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα
  • β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
  • α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
  • β) συνταξιούχοι
  • γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
  • δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο Στις 14/2/2020 και έως  ώρα  12:30 π.μ. στην επιτροπή  τις Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Σιδηροκαστρου   τηλ 2323028405

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιων όλων αμέσως .

Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από τα ΚΕΠ Ν Πετριτσίου και ΚΕΠ Σιδηροκάστρου.

Δείτε εδώ το κείμενο της προκήρυξης.

                                                                                        

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΚΚΟΣ