Δημοσίευση του προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πρόνοια & Αγωγή Δήμου Σιντικής».

«ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Μ.-Θ. (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 24273/2019/08.01.2020  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.) ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1)ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020  &

2)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ 2020