Ανακοίνωση δημοσίευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 99549 (124)/13-02-2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε ανακοίνωση που αφορά στο έργο «Διαβίβαση του Φακέλου Ανανέωσης (Φ.Α.) για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 141587/29.06.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : Λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Στρυμώνα-Σ.Σ. Δράμας νομών Σερρών και Δράμας».

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση.

Επίσκεψη ομογενών επενδυτών από τον Καναδά στον Δήμο Σιντικής.

Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, αντιπροσωπεία ομογενών επιχειρηματιών από τον Καναδά, επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Σιντικής προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες παραγωγικών επενδύσεων στην επικράτεια του Δήμου. Μετά από στοχευμένες επισκέψεις των ειδικών συμβούλων των επενδυτών σε περιοχές του Δήμου καθώς και από παραγωγικές συζητήσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε η ύπαρξη έντονου ενδιαφέροντος  καθώς η περιοχή πληροί το σύνολο των κριτηρίων που οι επενδυτές εκτιμούν ότι είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ευνοϊκού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος επενδύσεων.

Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος για επανασύνδεση ρεύματος.

O Δήμος Σιντικής ενημερώνει τους δημότες  ότι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.   Προϋποθέσεις: Α. Οι ενδιαφερόμενοι να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018. Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου. Γ. Το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου ) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, όλων των μελών του νοικοκυριού με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, να μην ξεπερνά όσα ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους. Δ. Περιουσιακά κριτήρια
 1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,
ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
 1. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου
εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις Επιτροπές που συγκροτούνται.
 2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς,  παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α). Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σιντικής Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου και στα τηλέφωνα: 2323022524 και 2323350200  

Έκτακτη ανακοίνωση διακοπής ρεύματος στις κοινότητες Σιδηροκάστρου, Νέου Πετριτσίου και Βυρώνειας.

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, 12 Φεβρουαρίου 2019 από τις 12.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος στην Δ.Κ. Σιδηροκάστρου και συγκεκριμένα περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη γέφυρα του Καλκάνη και τη διασταύρωση του Αχλαδοχωρίου,  λόγω εργασιών της ΔΕΗ.

Στις κοινότητες Νέου Πετριτσίου και Βυρώνειας η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 08.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Διενέργεια ενημερωτικής ομιλίας με θέμα την εκμίσθωση εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ομιλία σε παραγωγούς των Τοπικών Κοινοτήτων Χαρωπού, Καμαρωτού, Χορτερού Αμπέλας και Βαμβακοφύτου με θέμα «Εκμίσθωση εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Στις 12.00 π.μ. θα γίνει ενημέρωση των παραγωγών των Τοπικών Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Καπνοφύτου και Φαιάς Πέτρας.

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. 6715/13-09-2004 απόφαση της Ε.Π.Ο της Π.Κ.Μ. του «ΥΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗ Δ.Α.Ε.» στη θέση «Ρεματιά-Μύλοι» της Τ.Κ. Αγκίστρου.

Δείτε εδώ το κείμενο της Ανακοίνωσης.

Ετεροδημότες νέοι εκλογείς 17 ετών.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4989/24-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  Δ/νση Εκλογών ,  οι νέοι εκλογείς (γεννηθέντες το 2002) που διαμένουν  στο  Δήμο Σιντικής  και  δεν  είναι δημότες του Δήμου, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς  Ευρωεκλογές  του Μαΐου 2019  στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα  ΚΕΠ του τόπου κατοικίας τους.

Επισήμανση: Οι ενδιαφερόμενοι νέοι εκλογείς (νέοι ετεροδημότες) μπορούν να ενημερωθούν για το  εάν  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  της  εγγραφής  τους  στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών, μέσω της ιστοσελίδας www.ypes.gr – «μάθε που ψηφίζεις», περίπου στα μέσα Απριλίου.