Τροποποίηση στο θεσμικό πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των Αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θεσπίστηκε πρόσφατα με το αρ.64 του ν.4873/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/16.12.2021).

 Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συντμήθηκε στο μισό, από 60 ημέρες σε 30 ημέρες. Η Κυβέρνηση κατήργησε τη δική της διάταξη, που αυτή είχε θεσπίσει με ΠΝΠ για όσο διαρκεί η πανδημία, όπου είχε ορίσει τις 60 ημέρες. Οπότε, μετά την κατάργηση, ισχύει  η πάγια διάταξη του ν.3852/2010 που αναφέρει αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.