Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι υπάρχει τροποποίηση στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«α) «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

β) «Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη στη  Δράση 2 του  Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

γ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4  «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

δ) «Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2098/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.1, (ΑΔΑ:ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

β) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2099/11.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 55.2, (ΑΔΑ:ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ), Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

γ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2100/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 48.3, (ΑΔΑ: 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

δ) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2101/12.10.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 69.3, (ΑΔΑ: ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών  του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκαν οι  παραπάνω σχετ. α), β), γ) και δ) αντίστοιχες με το θέμα Προσκλήσεις Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, προς τους δυνητικούς Δικαιούχους υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την  ένταξη  στα παραπάνω Μέτρα.

Συγκεκριμένα:

  1. Τόσο η σχετ. α) όσο και η σχετ. β) Απόφαση αναφέρουν:

«Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 «Διαδικασία Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων» της υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 (σχετ. α) και 1924/21.09.2021 (σχετ. β) Πρόσκλησης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως ακολούθως :

«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα τελικό αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης – Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Το αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης -Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1471/09.07.2021 και 1924/21.09.2021 Πρόσκλησή μας.

  1. Οι σχετ. γ) και δ) Αποφάσεις αναφέρονται στο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων και έχουν ως εξής:

γ) Αποφασίζουμε, την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1597/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

δ) Αποφασίζουμε, την  τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ΄ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων, ως εξής :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 30.11.2021 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1598/27.07.2021 Πρόσκλησή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11527, Αθήνα, τηλ.: 213 150 11 83».