Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ορισμός αντιδημάρχων
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του 2011(απόφ.191/20-3-2-19 τ.Β΄ 698) για το Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός ανέρχεται στους 22.195 κατοίκους
4. Το γεγονός ότι ο δήμος Σιντικής αποτελείται από 6 δημοτικές ενότητες
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2134/Τ.Β/13-7-2012).
7. Τις με αριθμ. 456/2022, 462/2022 , 464/2022 και 492/2023 προγενέστερες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τροποποιεί τη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση Δημάρχου στην παράγραφο Ε και ορίζει τον κ. Τορουνίδη Ιωάννη άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Πολιτικής Προστασίας με τις ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση.

2. Τροποποιεί τη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση Δημάρχου στην παράγραφο Η και ορίζει τον κ. Τσίντσιο Γεώργιο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Αθλητισμού με τις ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρονται στη με αριθμ. 492/2023 Απόφαση.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τσίντσιος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 492/2023 (ΑΔΑ : Ρ4ΩΛΩ1Υ-ΚΟ6) προγενέστερη απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και τη Διαύγεια.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε: εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ