ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Σιντικής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia  2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 60.045€  με το ΦΠΑ ,και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός της αριθμ.πρωτ. διακ:2531/18-03-2020 θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σιντικής, στο Σιδηρόκαστρο οδός  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, στις 31-03-2020,  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10.30 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.sintiki.gov.gr/.(Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.:2323350219,-234 ).

 

 

  Δείτε παρακάτω τη διακήρυξη και τα χρήσιμα έντυπα. 1. MELETH INTERREG 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ INTERREG 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG-ΚΗΜΔΗΣ 4. ENTΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΤΕΥΔ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιντικής, η οποία έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, ακυρώνεται η δημοσιευμένη διακήρυξη με  (Αρ.ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006449434) και αναμένεται δημοσίευση νέας διακήρυξης από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δείτε εδώ την απόφαση.