Τροποποίηση 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Σχετ.: Η υπ. αριθμ. πρωτ. 1836/08.09.2021, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΡ. 33.2, (ΑΔΑ: 9ΨΦΥ4653ΠΓ-ΥΛΚ) Πρόσκληση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών.

Ενημερώνουμε ότι, δημοσιεύτηκε η παραπάνω σχετ. με το θέμα, Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών προς τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 1, της υπ’ αριθμ. 1470/09.07.2021 ο.ε. 12.07.2021 2ης Πρόσκλησης, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 16 / 07 / 2021 & ώρα 12.00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 30 / 09 / 2021 & ώρα 14.00.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1470/09.07.2021 ο.ε. 12.07.2021 Πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας, Μιχαλακόπουλου 103, 115 27 Αθήνα, Τηλ. 213 150 11 51,