Με έγγραφό του το Τ.Ο.Ε.Β. 1ου αρδευτικού δικτύου Σερρών και με βάση τον Κανονισμό Άρδευσης του οργανισμού, ανακοινώνει στους καλλιεργητές τις παρακάτω υποχρεώσεις και περιορισμούς:

1. Κάθε γεωργός – καλλιεργητής υποχρεούται όπως:

α) Να καθαρίζει και να συντηρεί τη διώρυγά του από χόρτα και χώματα μέχρι 31 Μαρτίου, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

β) Να συντηρεί και να επισκευάζει τη διώρυγά του, μέσα και έξω από το χωράφι του, από σπασίματα, αρμούς, αλλοιώσεις τα δε υλικά θα τα χορηγεί (τσιμέντα-χαλίκια) θα τα χορηγεί ο οργανισμός.

γ)Να συλλέξει τυχόν νάιλον άρδευσης που πέταξε σε τάφρο ή αγροτικό δρόμο πέριξ του κτήματός του.

Όσοι δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, θα επεμβαίνει ο οργανισμός και εκτός από τη δαπάνη αποκατάστασης θα τους επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο που προβλέπεται στον εγκεκριμένο κανονισμό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΕΒ