Το Ν.Π.Δ.Δ «Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής»

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας-Βοηθητικών εργασιών, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»(Περίοδος 2018-2019).

Δείτε εδώ το Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 6 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση ΑΣΕΠ Δείτε εδώ το Παράρτημα ΣΟΧ 30-03-2017