Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με τις παρακάτω ειδικότητες:

-ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγων, επτά (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και ενός (1) ΥΕ Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (για απασχόληση στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιντικής).

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα με σήμανση  10-06-2021 πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης ΣΟΧ.2 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας (για όποιον τη χρειάζεται) πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε να τη στείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Δήμος Σιντικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, υπόψη γραφείου προσωπικού.     

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις  15/11/2023 και λήγει στις  24/11/2023.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2323350213 και 2323350212.