Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Αριθμ. ΣΟΧ1/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, ορισμένου χρόνου (τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες) προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ