Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ3/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητος για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου έως 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Δείτε εδώ τους πίνακες.